Oversikt over tjenester i Helse og mestring

Under følger en kort beskrivelse og oversikt over tjenester i Helse og mestring.

Kontaktinformasjon til virksomheter i helse og mestring

 • Aktivitet på dagtid for funksjonshemmede
  - Dagtilbud for funksjonshemmede personer med behov for individuell tilrettelegging.

 • Aktivitetstilbud for eldre
  - For personer som har behov for sosialt samvær på dagtid.

 • Avlastningsopphold / avlastningstjenester for eldre og voksne - For personer som har pårørende med særlig tyngende omsorgsansvar i hjemmet.

 • Avlastning for barn, unge og voksne
  - For personer som har pårørende med særlig tyngende omsorgsansvar i hjemmet.

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som omfatter Praktisk bistand og opplæring, organisert som personlig assistanse og hvor bruker/ annen person på vegne av bruker er arbeidsleder for assistentene.

 • Døgnopphold ved en omsorgsbolig
  - For personer som har behov for helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet i en tidsavgrenset periode.

 • Hjemmesykepleie
  - Hjemmesykepleie er en tjeneste som yter sykepleie til personer i eget hjem når de har behov for det.

 • Korttidsopphold sykehjem - For personer som har behov for omfattende helsehjelp gjennom hele døgnet i en tidsavgrenset periode.

 • Langtidsopphold sykehjem - For personer som har behov for omfattende helsehjelp gjennom hele døgnet.

 • Nattjeneste
  - For personer med behov for helse- og omsorgstjenester på natt.

 • Omsorgsbolig
  - For personer med behov for døgnbemannet botilbud i tilrettelagte omgivelser.

 • Omsorgsstønad
  - For personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.

 • Praktisk bistand
  - Praktisk bistand omfatter hjemmehjelp og bistand til praktiske gjøremål (eks. rengjøring).

 • Praktisk bistand og opplæring
  - Bistand og opplæringen der formålet skal være å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet.

 • Psykisk helsetjeneste 
  - Tjenester for personer med psykisk helseproblemer/ lidelser

 • Rehabilitering i hjemmet
  - Tverrfaglig opptrening i hjemmet i en begrenset periode.

 • Rehabiliteringsopphold
  - For personer som har tverrfaglig behov for omfattende opptrening/ mobilisering/ helsehjelp i en tidsavgrenset periode.

 • Rustjeneste
  - Tjenester for personer med rusmiddelproblemer

 • Støttekontakt
  - For personer med behov for bistand til en aktiv og meningsfull fritid.

 • Trygghetsalarm
  - Varslingssystem for personer som av ulike årsaker kan trenge å tilkalle hjelp, oftest eldre og bevegelseshemmede

 • Dersom du ønsker ytterligere informasjon kan du ta kontakt med kommunetorget
  på tlf. 69 24 80 00