Korttidsplass på institusjon

Formålet med korttidsplass/ tidsbegrenset opphold i institusjon er å gi nødvendig helsehjelp og medisinskfaglig oppfølging til personer som har omfattende behov for bistand gjennom hele døgnet.

Tidsbegrenset opphold i institusjon er et tilbud til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, pasienter fra kommunale akutte døgnplasser (KAD) eller pasienter fra hjemmet som har behov for heldøgns tidsbegrenset rehabilitering, medisinsk faglig oppfølging og/eller pleie -og omsorg.

Tidsbegrenset opphold i institusjon gis på:

  • Peer Gynt helsehus – 43 plasser (korttid, rehabilitering og lindrende)
  • Orkerød sykehjem – 10 plasser (demens)
  • Ekholt sykehjem – 8 plasser (hovedsakelig avlastning og langvarige opphold)

Tildelingskriterier for tidsbegrenset opphold i institusjon: 

  • Behov for å kartlegge uavklarte problemstillinger knyttet til funksjonsnivå, mestringsevne og døgnrytme
  • Behov for etterbehandling og opptrening etter sykehusopphold. 
  • Behov for rehabilitering etter funksjonsfall hvor rehabilitering i hjemmet er forsøkt eller vurdert som ikke tilstrekkelig. 
  • Behov for lindrende omsorg ved kreftsykdom eller annen uhelbredelig somatisk sykdom som er i behov av avansert symptomlindring.
  • Behov for å kartlegge kognitiv svikt og/eller demenssykdom.
  • Behov for tverrfaglig kartlegging av omsorgsbehovet ved utforming av videre tjenestetilbud for bruker.