Langtidsplass på institusjon

Institusjonstjenester (sykehjem) utgjør det høyeste nivået i omsorgstrappen. Langtidsplass i institusjon er et botilbud med tilgjengelig helse- og omsorgstjenester og medisinsk oppfølging fra lege i sykehjem. Tilbudet skal dekke alle behov hos beboer og tildeles som hovedregel til eldre.

Moss kommune har tre sykehjem

Tildelingskriterier for langtidsplass i institusjon

  • Personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse.
  • Personen må selv ønske og samtykke til å flytte hjemme fra.
  • Personen må ha et pleie og omsorgsbehov som er så stort at andre boformer og tjenester ikke gir bruker et medisinsk forsvarlig tilbud.

Særskilte kriterier

På Orkerød sykehjem tildeles plass til personer med en demens problematikk eller annen betydelig kognitiv svekkelse.

Ekholt sykehjem og Melløs sykehjem har egne avdelinger for beboere med hovedsakelig somatisk problematikk og demens problematikk.

Bruker tildeles plass på egnet avdeling. Dersom bruker ikke er samtykkekompetent i forhold til å ta imot nødvendig helsehjelp kan det ytes hjelp mot pasientens vilje etter bestemmelsene i kapittel 4A i pasient og brukerrettighetsloven.

Omfattende tjenester utenfor institusjon skal være utprøvd før tildeling av langtidsplass, dersom ikke spesielle omstendigheter tilsier at dette ikke er hensiktsmessig.