Moss kommune

Politisk organisering

Politisk styringsform

Moss kommune styres etter formannskapsmodellen. Det politiske flertallet utgår fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti. Disse partiene har 29 av kommunestyrets 49 representanter.

Kommunestyret er det øverste kommunale organet, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Formannskapet innstiller til kommunestyret i saker om handlingsplan, årsbudsjett og kommune-/delplaner, og i alle saker hvor ikke innstillingsmyndigheten er lagt til annet utvalg. Vi sier at formannskapet har innstillende myndighet. I Moss kommune har formannskapet 13 medlemmer.

Utvalget har 11 medlemmer og har blant annet ansvar for helse- og omsorgstjenester til alle pasient- og brukergrupper, forebyggende helsearbeid, miljørettet helsevern og kommunedelplaner som omhandler utvalgets arbeidsområde. 

Utvalget her syv medlemmer.

Utvalget for oppvekst og utdanning har 11 medlemmer, og har ansvar blant annet ansvar for opplæring og oppvekst, grunnskole, SFO, barnehager, barnevern, helsetjenester for barn og unge, og jordmordtjenester. 

Utvalget har 11 medlemmer og har blant annet ansvar for NAV, kulturskolen, bibliotek, museum, fritidsklubber, idrettsanlegg, flyktninger, asylsøkere og innvandrere, helhetlig oppfølging av ungdom, frivillighetsarbeid med mer. 

Utvalget har 11 medlemmer og har blant annet ansvar for bygge- og delesaker, område- og detaljreguleringssaker, oppmåling, kartverk, seksjonering og gatenavn og utbyggingsavtaler.

Utvalget har 11 medlemmer, og har blant annet ansvar for vann, avløp, renovasjon og feiing, samferdsel, trafikksikkerhet, miljøsaker, kulturminnevern og landbruk- og viltforvaltning.