Moss kommune

Kommunestyret vedtok 08.11.2022 Detaljregulering med navn Kongens gate 17 mfl. Sterudkvartalet og planident 418. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Du kan klage 
innen 13.12.2022.

Kommunestyret har i møte den 8. november vedtatt å legge ut strategisk plan for psykisk helse på høring.

Moss kommune legger ut forslag til detaljregulering for nytt veikryss på Tigerplassen til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Det har tidligere blitt varslet oppstart for reguleringsplanarbeid for et nytt næringsområde ved Osloveien 161 i Moss kommune (brev datert 4. april 2022). Forslagsstiller er Osloveien 161 A AS, og utførende plankonsulent er Multiconsult Norge AS. Planen har plan-ID 3002 455.

Planprogram for Boligpolitisk plan for Moss kommune ble vedtatt i Kommunestyret 21.6.2022 og kommunen setter nå i gang arbeidet med planen.

Strategiplanen er utarbeidet for å peke ut en tydelig retning for kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet. 

Utkast til planprogram for kommunedelplan for bolig ble vedtatt i formannskapet 15.3.2022, og legges nå ut på offentlig ettersyn. Frist for innspill er 6.5.2022.

Formannskapet har i møte den 15.03.2022 vedtatt å legge forslag om økonomisk støtte til partiene – fordeling av støtte ut på høring.