Kunngjøring: Planstrategi for Moss 2024-2027

Kommunestyret har vedtatt planstrategi for Moss 2024-2027 i møte 18. juni 2024. Formålet med kommunal planstrategi er å prioritere hvilke planer kommunen trenger for å fremme ønsket utvikling i Moss. Planstrategien skal vedtas av kommunestyret minst én gang hver valgperiode. Det er ikke mulighet for å klage på vedtaket av den kommunale planstrategien.

I planstrategiperioden skal det prioriteres plan- og utviklingsoppgaver som følger opp kommunens visjon og kommuneplanens samfunnsdel. FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for alt planarbeid. Planarbeid skal være kunnskapsbasert og bygge på bred medvirkning og innbyggerdialog. Felles innsats for økt livskvalitet og økt gjennomførings- og innovasjonskraft er gjennomgående satsingsområder. Kommuneplanens arealdel skal rulleres i perioden.»

Planstrategi for Moss 2024 - 2027 (PDF, 4 MB)