Kommunestyret vedtok 23. april detaljreguleringsplanen for Båthavnveien 50 – Fuglevik renseanlegg. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Klagefrist for parter med rettslig klageinteresse er satt til 10.6.2024

Moss kommune legger frem sak om prinsipper som skal legges til grunn for overtagelse av arealer for kommunal drift og vedlikehold på offentlig høring.

Høringsfristen på prinsippsaken er satt til 1.6.2024.

Kommunedelplanen ble vedtatt i Kommunestyret 13.2.2024.  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.
Kommunen takker alle for bidrag til planprosessen.

Det er utarbeidet et forslag til planstrategi 2024-2027 for Moss. 

I kommunestyrets sak 127/23 er ett av verbalforslagene å gjenåpne Olav Kyrres gate og Vidars gate ut mot Gimleveien. 

I forbindelse med ny opplæringslov som gjelder fra 1. august 2024 har Moss kommune fire forskrifter på høring. Høringsfristen er 22. mai.

Moss kommune legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Osloveien 161 ut til offentlig ettersyn og høring ihht. pbl § 12-10. Hensikten med planen er å tilrettelegge for plasskrevende varehandel, og flytting og utbedring av Trolldalsbekken.

Moss kommune mottok den 28. juni en anmodning om unntak fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven for asylmottak på Jeløy. Eiendommen det gjelder er gamle Jeløy folkehøgskole, Strandpromenaden 173.