Frist for å sende inn dine innspill til planforslaget er 8 april 2024.

Det er vedtatt en mindre endring av reguleringsplan for Kallum - Dyre - Heia, del 1 alt. 2, plan ID M51. Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra utvalg Plan, bygg og teknisk.

Klagefrist for vedtaket er 10.03.2024

Det skal settes i gang planarbeid for ny legevakt, og du har mulighet til å komme med innspill til planarbeidet.

Moss kommune legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Osloveien 161 ut til offentlig ettersyn og høring ihht. pbl § 12-10. Hensikten med planen er å tilrettelegge for plasskrevende varehandel, og flytting og utbedring av Trolldalsbekken.

Moss kommune mottok den 28. juni en anmodning om unntak fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven for asylmottak på Jeløy. Eiendommen det gjelder er gamle Jeløy folkehøgskole, Strandpromenaden 173.

Planprogram for sentrumsplanen ble vedtatt i Kommunestyret 13.12.2022 og kommunen setter nå for alvor i gang arbeidet med å utforme planen.

Det blir mange anledninger til å bidra med innspill underveis i planarbeidet. Blant annet gjennom ulike temamøter, walk-and-talks og særmøter. Vi gleder oss til en spennende planprosess gjennom 2023!

Som møtefullmektig får du som oppgave å representere en person/part som ikke kan eller har mulighet til å møte selv i forliksrådet. Du representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.


Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil 4 år av gangen. Vi skal ha 7 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig og god samfunnsmessig kunnskap og som behersker norsk (både skriftlig og muntlig) godt.

Fokuset i denne handlingsplanen er videreutvikling av det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom kommunale enheter, politi og andre statlige og fylkeskommunale organer, samt frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv gjennom SLT-modellen.