LINK Arkitektur har varslet oppstart av detaljregulering for Kambo B4. Planområdet er i det nåværende industriområdet til Dynea i Kambobukta. Hensikten med reguleringsplanen er utvikling av et nytt boligområde med ca. 200-240 boenheter.

Frist for å sende inn dine innspill er 13.10.2023

Kommunestyret vedtok 29. august 2023 detaljreguleringsplan for Dronningens gate 19. Planvedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Klagefrist er 30.9.2023
 

Planprogram for sentrumsplanen ble vedtatt i Kommunestyret 13.12.2022 og kommunen setter nå for alvor i gang arbeidet med å utforme planen.

Det blir mange anledninger til å bidra med innspill underveis i planarbeidet. Blant annet gjennom ulike temamøter, walk-and-talks og særmøter. Vi gleder oss til en spennende planprosess gjennom 2023!

Moss kommune mottok den 28. juni en anmodning om unntak fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven for asylmottak på Jeløy. Eiendommen det gjelder er gamle Jeløy folkehøgskole, Strandpromenaden 173.

Kommunestyret har i møtet 02.11.2012 fastsatt planprogram for kommunedelplan for naturmangfold. Vi takker for alle innspill og håper enda flere vil være med i det videre arbeidet. 

 

Planstrategi for Moss 2020-2024

 

Kommunestyret har vedtatt planstrategi for Moss 2020-2024 i møte 23. Mars 2021.  Dette er den første planstrategien for Moss som en ny kommune. Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør prioritere for å legge til rette for den ønskete utviklingen i Moss.

 

Som møtefullmektig får du som oppgave å representere en person/part som ikke kan eller har mulighet til å møte selv i forliksrådet. Du representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.


Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil 4 år av gangen. Vi skal ha 7 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig og god samfunnsmessig kunnskap og som behersker norsk (både skriftlig og muntlig) godt.

I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan 2021-2024 ut på offentlig høring. Høringsfristen er 11. desember 2020 kl. 1500.

Fokuset i denne handlingsplanen er videreutvikling av det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom kommunale enheter, politi og andre statlige og fylkeskommunale organer, samt frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv gjennom SLT-modellen.

Planavdelingen har vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Flyplassveien 55. Du kan komme med innspill til planen.

Frist for innspill er 12.6.2020.