Moss kommune

Formannskapet har i møte den 29. november vedtatt å legge ut temaplanen Slik vil vi leve hele livet i Moss 2022-2032. Planen vil ligge ute på høring i seks uker.

Kommunestyret vedtok 08.11.2022 Detaljregulering med navn Kongens gate 17 mfl. Sterudkvartalet og planident 418. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Du kan klage 
innen 13.12.2022.

Formannskapets behandling av Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023, inklusive gebyr- og betalingssatser legges ut til alminnelig ettersyn.

Kommunestyret har i møte den 8. november vedtatt å legge ut strategisk plan for psykisk helse på høring.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for detaljregulering av Dronningens gate 19. Forslagsstiller er Dronningens gate 19 AS, og fagkyndig plankonsulent er Østavind arkitekter AS.
 
Frist for innspill er 08.12.2022

Moss kommune legger ut forslag til detaljregulering for nytt veikryss på Tigerplassen til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Det har tidligere blitt varslet oppstart for reguleringsplanarbeid for et nytt næringsområde ved Osloveien 161 i Moss kommune (brev datert 4. april 2022). Forslagsstiller er Osloveien 161 A AS, og utførende plankonsulent er Multiconsult Norge AS. Planen har plan-ID 3002 455.

Statens vegvesen (SVV) skal i samarbeid med Moss kommune lage en kommunedelplan for rv. 19 Moss. Rv. 19 gjennom Moss går i dag gjennom sentrumsområdet av Moss by, fra ferjeleiet og til E6 ved Patterødkrysset. 

Hensikten med planarbeidet er å utvikle nye løsninger for rv. 19 som gir forutsigbar trafikkavvikling samtidig som ulempene for byområdet reduseres. 

Planprogram for Boligpolitisk plan for Moss kommune ble vedtatt i Kommunestyret 21.6.2022 og kommunen setter nå i gang arbeidet med planen.