Unntak fra søknadsplikt for midlertidig bruksendring til asylmottak på Jeløy

Moss kommune mottok den 28. juni en anmodning om unntak fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven for asylmottak på Jeløy. Eiendommen det gjelder er gamle Jeløy folkehøgskole, Strandpromenaden 173.

Anmodningen om å få unntak for bruksendring er behandlet etter denne midlertidige forskriften om unntak fra plan- og bygningsloven for å håndtere det høye antallet fordrevne flyktninger fra Ukraina. Kriteriene i henhold til forskriften er oppfylt. Anmodningen fra UDI er vedlagt.

Vedtaket er som følger:
Kommunen gir unntak fra krav om søknad om tillatelse for tidsbestemt bruksendring til asylmottak for bygningsmassen vist på situasjonsplan mottatt 28.6.2023, jf. pbl §§ 20-9 samt midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for å håndtere høye ankomster av fordrevne fra Ukraina.

Unntaket gis på følgende forutsetning:
Kravene til brannsikkerhet ihht byggteknisk forskrift kapittel 11 skal være oppfylt.

Unntaket gjelder til den 30.6.2025.
Tiltakshaver/eier skal selv sørge for at bruken straks opphører når fristen er utløpt/behovet for unntak ikke lenger er til stede.
(Hele vedtaksbrevet er vedlagt)

Parallell behandling

Parallelt med denne saken behandler kommunen en søknad om dispensasjon for samme tiltak. Denne saken skal behandles politisk til høsten.  Disse to sakene skiller seg fra hverandre ved at søknad om unntaksplikt i to år behandles etter et annet regelverk. I saken om unntak fra søknadsplikt har kommunen vurdert at alle vilkårene for å unnta fra søknadsplikt er til stede og har derfor gitt unntak.

Merk at en avtale mellom Frelsesarmeen og UDI fortsatt ikke er avklart.

Dokumenter:

Anmodning om unntak fra UDI (PDF, 320 kB)

Strandpromenaden 173 - 11702 - unntak fra søknadsplikt etter pbl § 20-9 - midlertidig bruksendring til asylmottak (L)(1375603) (003) (PDF, 270 kB)

Lenke til sak om unntak:
Arkivsak 23/11144 - Strandpromenaden 173 - 1/1704 - unntak fra krav til søknad etter pbl § 20-9 - asylmottak - Moss kommune (acossky.no)