Moss kommune

Forslaget til detaljregulering for Båthavnveien 50 – Fuglevik renseanlegg legges ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innsending av innspill til planarbeidet er 12 mai 2023.

Åpent informasjonsmøte om planforslaget gjennomføres 28 mars på Vansjø vannverk. 

Moss kommune utlyser nå en tillatelsesperiode for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, med søknadsfrist 30. mars 2023. 

Moss kommune legger ut forslag til detaljregulering for Rådhusgata 3 (Mitt hotell) til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10. 
Frist for innspill er 27. mars 2023

Planprogram for sentrumsplanen ble vedtatt i Kommunestyret 13.12.2022 og kommunen setter nå for alvor i gang arbeidet med å utforme planen.

Det blir mange anledninger til å bidra med innspill underveis i planarbeidet. Blant annet gjennom ulike temamøter, walk-and-talks og særmøter. Vi gleder oss til en spennende planprosess gjennom 2023!

Formannskapet har i møte den 29. november vedtatt å legge ut temaplanen Slik vil vi leve hele livet i Moss 2022-2032. Planen vil ligge ute på høring i seks uker.

Kommunestyret vedtok 08.11.2022 Detaljregulering med navn Kongens gate 17 mfl. Sterudkvartalet og planident 418. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Du kan klage 
innen 13.12.2022.

Moss kommune legger ut forslag til detaljregulering for nytt veikryss på Tigerplassen til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningsloven § 12-10.

Det har tidligere blitt varslet oppstart for reguleringsplanarbeid for et nytt næringsområde ved Osloveien 161 i Moss kommune (brev datert 4. april 2022). Forslagsstiller er Osloveien 161 A AS, og utførende plankonsulent er Multiconsult Norge AS. Planen har plan-ID 3002 455.

Planprogram for Boligpolitisk plan for Moss kommune ble vedtatt i Kommunestyret 21.6.2022 og kommunen setter nå i gang arbeidet med planen.