I kommunestyrets sak 127/23 er ett av verbalforslagene å gjenåpne Olav Kyrres gate og Vidars gate ut mot Gimleveien. 

I forbindelse med ny opplæringslov som gjelder fra 1. august 2024 har Moss kommune fire forskrifter på høring. Høringsfristen er 22. mai.

Moss kommune legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Osloveien 161 ut til offentlig ettersyn og høring ihht. pbl § 12-10. Hensikten med planen er å tilrettelegge for plasskrevende varehandel, og flytting og utbedring av Trolldalsbekken.

Moss kommune mottok den 28. juni en anmodning om unntak fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven for asylmottak på Jeløy. Eiendommen det gjelder er gamle Jeløy folkehøgskole, Strandpromenaden 173.

Planprogram for sentrumsplanen ble vedtatt i Kommunestyret 13.12.2022 og kommunen setter nå for alvor i gang arbeidet med å utforme planen.

Det blir mange anledninger til å bidra med innspill underveis i planarbeidet. Blant annet gjennom ulike temamøter, walk-and-talks og særmøter. Vi gleder oss til en spennende planprosess gjennom 2023!

Som møtefullmektig får du som oppgave å representere en person/part som ikke kan eller har mulighet til å møte selv i forliksrådet. Du representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens.


Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil 4 år av gangen. Vi skal ha 7 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig og god samfunnsmessig kunnskap og som behersker norsk (både skriftlig og muntlig) godt.