Høring – Lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Høringsfrist er 1. mai 2024.

I utvalg for plan, bygg og teknisk mandag 11. mars ble forslag til lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg vedtatt lagt ut på høring i seks uker. Kommuners adgang til å kreve inn feie- og tilsynsgebyr er hjemlet i lov og vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Feie- og tilsynsgebyr skal følge selvkostprinsippet, det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenesten skal dekkes inn gjennom de gebyrer som abonnentene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenesten. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til eller trekkes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år tilbakeføres til abonnentene i form av lavere årsgebyr i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende vil fremførbare underskudd dekkes inn over årsgebyret i løpet av en tilsvarende femårsperiode. Dette er i tråd med generasjonsprinsippet innenfor selvkost. Feie- og tilsynsgebyr kan ikke benyttes til å finansiere andre deler av kommunen.

Høringsdokumenter

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Moss kommune (PDF, 250 kB)

Saksfremlegg – Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn, Moss kommune (PDF, 76 kB)

Høringssvar sendes til kommunen via kommunens nettsider:
Send post og dokumenter til kommunen på en sikker måte - Hovedportal (moss.kommune.no)