Forhåndsuttalelse på vann og avløp

Forhold knyttet til vann- og avløp skal være avklart for å kunne gjennomføre saksbehandlingen i en byggesak. Det kan derfor være nyttig å innhente forhåndsuttalelse i forkant av byggesøknaden, slik at denne kan legges ved en eventuell byggesøknad. 

Forhåndsuttalelse på vann og avløp er en uttalelse fra virksomhet vei, vann og avløp som kan være nyttig om du planlegger å igjangsette tiltak beskrevet nedenfor.

Erfaringsmessig kan det også være nyttig å avklare forhold som tilknytning til, og kapasiteten i, kommunalt vann- og avløpsnett tidlig i en planprosess.

Å søke om forhåndsuttalelse er frivillig og kostnadsfritt. 

Kanskje du planlegger å grave dypere enn 50cm eller bore på eiendommen, sette opp et nytt bygg/konstruksjon, etablere  ny eller endret tilknytning til vann- og avløpsledningene i eller utenfor eksisterende bebyggelse. Eller ønsker å gjennomføre et annet tiltak som kan berøre eller påvirke kritisk infrastruktur. I disse tilfellene kan det være hensiktsmessig å be om en forhåndsuttalelse fra vann og avløp.

I en forhåndsuttalelse fra vann og avløp vil du kunne få avklart:

  • Om plasseringen av det planlagte tiltaket ditt er innenfor avstandskravene til eksisterende kritisk infrastruktur.
  • Om kapasiteten på det offentlige vann- og avløpsnettet ivaretar behovet for det planlagte tiltaket ditt. 
  • Om et tiltak har nødvendig tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg, eller private stikkledninger. Du vil også motta veiledning på hvilke krav som stilles. 
  • Om du må levere en søknad om ny eller endret tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett (Sanitærmelding). I tillegg hvilken dokumentasjon du må levere med søknaden.
  • Om du må sende inn en søknad om påslipp- eller utslippstillatelse og hva som kreves dokumentert sammen med denne.
     

Bestill forhåndsuttalelse på vann og avløp

Behandlingstid og gyldighet:

Behandlingstiden er 3 uker for enkle saker. Mer komplekse saker kan ta opptil 4 uker. 

En forhåndsuttalelse er gyldig i et år fra den er gitt/datert, med mindre det det skjer endringer i regelverk eller abonnementsbetingelser i løpet av dette året som endrer forutsetningene for gitt uttalelse.

Følgende dokumentasjon må sendes inn med søknaden:

  • Dokumentasjon og beskrivelse på eksisterende tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett. (ledningskart)
  • Dokumentasjon og beskrivelse på hvordan overvann blir håndtert på eiendommen. (ledningskart).
  • Eventuelle privatrettslige avtaler knyttet til rettigheter for å føre ledninger over annens grunn, eller tilknytning til felles privat vann- og avløpsnett. 

For å skaffe ledningskart eller annen dokumentasjon på eiendommen kan du velge følgende løsninger:

Du kan også selv hente ut dokumentasjon og tidligere behandlede søknader kommunen har ivaretatt for eiendommen i følgende baser: 

Søk i historiske baser
Søk etter saker fra: Bruk følgende løsning:
Moss kommune fra 2020 og frem i tid Søk etter saker - Moss kommune (acossky.no)
Gamle Moss kommune fra 2015 til og med 2019 For saker i Moss kommune i perioden 2015-2019 vil du dessverre ikke kunne søke digitalt på nåværende tidspunkt. For innsyn i saker fra Moss kommune i dette tidsrommet må du anmode om innsyn her
Gamle Rygge kommune fra mars 2015 til og med 2019 Søk etter saker Rygge historisk (acossky.no)
Gamle Rygge kommune fra januar 2002 til og med februar 2015 Søk etter saker Rygge historisk (acossky.no)
Gamle Moss og Rygge kommuner fra 1890 til og med 2018 Weblager