Jobb i hjemmetjenester

Kommunens hjemmetjenester er samlet i fire ulike virksomheter med ansvar for ulike geografiske områder i Moss.  I hver virksomhet har vi samlet tjenester innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie og praktisk bistand, samt tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. 

Hjemmetjenester er fordelt på fire virksomheter: 

 • Virksomhet nord 
 • Virksomhet sentrum 
 • Virksomhet Rygge 
 • Virksomhet Jeløy 

Organiseringen skal bidra til at alle brukere får et helhetlig og kontinuerlig tilbud. 

Hvorfor jobbe i hjemmesykepleien? 

 • Jobbe ute! Det betyr at du kan bytte ut tung luft og harde gulv inne med frisk luft og variert terreng. I tillegg får du flere pauser hvor du kan «hente deg inn» mellom brukerbesøk i bil og på kontoret. Disse faktorene vil helsa di nyte godt av!  
 • Bred kompetanse innen sykepleiefaget – vi har stort fokus på faglunsjer og fagdager i turnus  
 • Jobbe i et arbeidsmiljø med god bemanning av sykepleiere og vernepleiere – dette gir deg gode muligheter til å sparre med andre og til å bytte vakter om du trenger det. 
 • Et redusert skille mellom pleier og pasient – du vil få et nærere forhold med brukeren og kunne gi en mer helhetlig omsorg når du er på besøk i deres hjem.  

 

Hvorfor jobbe i samlokalisert bolig for personer med funksjonsnedsettelser?  

 • En variert arbeidshverdag! Vi kan love at du aldri får to dager som er helt like!  
 • Jobbe i et team med andre fagpersoner med høy kompetanse innen miljø-, og habiliteringsarbeid.   
 • Jobbe med en variert brukergruppe – alt fra personer med psykiske utviklingshemninger til psykiske lidelser og funksjonshemninger.  
 • Komme med ønsker til turnusen din. Vi tilrettelegger så langt det lar seg gjøre innenfor de rammene vi har.