Areal og infrastruktur

Arealplaner finnes på forskjellige nivå. Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner har ikke de samme reglene rundt medvirkning, høring/offentlig ettersyn og klageadgang som områdeplaner og detaljreguleringer. Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og områdeplaner utarbeides i utgangspunktet av kommunens administrasjon, mens detaljreguleringer i stor grad er initiert av private grunneiere. Alle arealplaner skal legges ut til høring/offentlig ettersyn og vedtas i politiske møter. Du finner arealplanene i Moss kommune i vår kartløsning. Hvis du vet hva planen de vil finne heter, kan du også lete den opp i listene.

Kommunen må også legge planer for å ivareta infrastruktur som vei og ledninger for vann og avløp. Det finnes også planer for hvordan vi skal møte etterspørselen for bolig, og for hvordan kommunens egne bygg skal ivaretas.