Moss kommune

Dispensasjon fra lovkrav

Ved søknad om midlertidig eller varig dispensasjon fra grunnbemanning, styrer eller pedagogisk leder/barnehagelærer følges bestemmelser i Lov om barnehager §§ 24, 25, 26 samt forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehage. Forskriften gjelder også pedagogisk veileder i familiebarnehage.

Det skilles på ulike dispensasjoner:

1. Dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder/barnehagelærer

2. Dispensasjon fra pedagognormen

3. Dispensasjon fra kravet til grunnbemanning

Dispensasjon fra utdanningskravet benyttes kun dersom kvalifiserte søkere ikke har meldt seg etter utlysning. 

Dispensasjon fra pedagognormen skal benyttes unntaksvis. 

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning når særlige hensyn tilsier det. Ved søknad om dispensasjon fra krav om grunnbemanning, kreves uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg. 

Søknad om dispensasjon sendes barnehagemyndigheten. Regelen er at kommunen kan innvilge, men etter en totalvurdering kan søknaden også avslås.

 

BHG Søknadskjema dispensasjon utdanningskravet (DOCX, 59 kB)     

BHG Søknadskjema dispensasjon utdanningskravet (PDF, 242 kB)

BHG Søknadsskjema dispensasjon pedagognorm (DOCX, 51 kB)       

BHG Søknadsskjema dispensasjon pedagognorm (PDF, 117 kB)