Planstrategi for Moss 2024-2027

Det er utarbeidet et forslag til planstrategi 2024-2027 for Moss. 

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
Formannskapet behandlet forslag til planstrategi i møte den 18.04.2024 der det ble vedtatt følgende innstilling til kommunestyret:

  1. Forslag til planstrategi vedtas som følger: 
  2. Moss kommune skal utarbeide et arealregnskap som en del av planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel. 
  3. Moss kommune skal utarbeide en arealstrategi. Prosessen for dette fastsettes som en del av planprogrammet til arealdelen, med eget politisk vedtak av arealstrategiene før politisk behandling av arealdelen. 
  4. Kommunen er positiv til boligformål: Kallumjordet (Gnr 194 Brnr 283), Vang-innspill 59/2020 (Gnr 181 Brnr 9) og Botneråsen/Ravnås-innspill 32/2020 (Gnr 135 Brnr 1)
  5. Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn, og oppdateres kun med ev endringer som følge av arealregnskap og arealstrategi 
  6. Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel utarbeides og legges fram for politisk behandling i september 2024 
  7. Folkehelseoversikten Mangfoldige Moss - slik har vi det 2023 tas til orientering. Oversikten utgjør et kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for planarbeid i kommunestyreperioden. 
  8. Planprogrammet til rullering av kommuneplanens samfunnsdel tas ut av planstrategien. 

Det legges inn en lett rullering/oppdatering av Veteranplanen i 2025. 
Saken sendes videre til kommunestyret for sluttbehandling.»

Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
Saken skal opp til behandling i kommunestyret 18. juni.

Vedlegg til saken : 

Planstrategi moss 2024-2027
Tittel Publisert Type
Saksframlegg og protokoll fra fomannskapet 18. april

26.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg og protokoll fra fomannskapet 18. april.pdf
Forslag til planstrategi 2024

26.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til planstrategi 2024.pdf
Folkehelseoversikt 2023_Mangfoldige Moss

26.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Folkehelseoversikt 2023_Mangfoldige Moss.pdf
Planoversikt

26.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planoversikt.pdf