Osloveien 161 - Detaljreguleringsplan til offentlig ettersyn

Moss kommune legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Osloveien 161 ut til offentlig ettersyn og høring ihht. pbl § 12-10. Hensikten med planen er å tilrettelegge for plasskrevende varehandel, og flytting og utbedring av Trolldalsbekken.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av forretning for plasskrevende varehandel med tilhørende kontor og/eller industri med en bebyggelse på ca. 3000 m2, og flytting og reetablering av eksisterende bekkeløp for Trolldalsbekken. Det er Bygger’n Onstad som ønsker å etablere et byggevareutsalg her.

Merknader eller innspill kan sendes til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss eller via eDialog. 
Merk innspill med « sak 20/24424 Osloveien 161»

Frist for innspill er 28.01.24.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Saksfremlegg og vedlegg til saken i arealpaner.no