Høring: Prinsipper for kommunal overtagelse av eierskap, drift og vedlikehold

Moss kommune legger frem sak om prinsipper som skal legges til grunn for overtagelse av arealer for kommunal drift og vedlikehold på offentlig høring.

Høringsfristen på prinsippsaken er satt til 1.6.2024.

Moss kommune vokser og utvikler seg, og mye av utviklingen gjøres ved å transformere og fortette allerede bebygde områder. 

  • Transformere, innebærer å endre bruken av allerede bebygde områder. For eksempel kan nedlagte fabrikker eller industrilokaler transformeres til boligområder, kontorer eller kulturelle sentre.
  • Fortetting, innebærer å bygge tettere for å få flere mennesker og aktiviteter inn på allerede bebygd areal.  Som for eksempel å oppføre nye bygninger mellom eksisterende bygninger.

Denne utviklingen gjør at det er behov for å  sikre allmennhetens tilgang til og bruk av torg, grøntområder, samferdselsanlegg og brygger. Vi må også sørge for at allmennheten har tilgang til infrastruktur, torg, grøntområder, parker og sjø nære områder.

Prinsippsaken redegjør hvordan kommunen kan balansere god utvikling, folkehelse og tilgjengelighet til arealer, eierskap og drift og vedlikehold. Samtidig som vi holder kostnadene til drift og vedlikehold på et nøkternt nivå.

Les mer i saksutredningen i vår innsynsløsning: Sak 24/2611 Prinsipper for overtagelse av eierskap, drift og vedlikehold

Høring av prinsippsaken

Vi håper på en bred oppslutning om høringen og at flest mulig gir innspill til saken.
Du kan sende oss et høringsinnspill på saken innen 1.6.2024.

Høringssvar sendes til kommunen via kommunens nettsider:
Send post og dokumenter til kommunen på en sikker måte - Hovedportal (moss.kommune.no)

Kopi av høringsbrev: 24/2611-3 Høring - Prinsipp for overtagelse av anlegg og områder til drift og vedlikehold (PDF, 87 kB)