Informasjon om slamtømming

Tømming av slam og avløpsvann er en obligatorisk ordning i Moss kommune, både med hensyn til tømming og vedtatt gebyr.

MOVAR er ansvarlig for tømming av slam og avløpsvann fra slamavskillere, minirenseanlegg og tette tanker. Alle tanker/anlegg tømmes automatisk etter frekvensen som er gitt i utslippstillatelse for den enkelte eiendom i kommunen. Samtlige tømminger skal utføres av den MOVAR har kontrakt med. Det er Hydroclean AS som utfører tømming av slam og avløpsvann i Moss, Råde og Våler kommune. 

I Moss kommune er det ca. 400 slamanlegg som tømmes med forskjellige intervaller. Noen har tanker som skal tømmes en gang per år og andre hvert 3. år. 

Tømmingen skal foretas slik, dersom annet ikke er vedtatt:

  • Bolig med vannklosett knyttet til slamavskiller, 1 gang per år.
  • Bolig/fritidsbolig uten vannklosett knyttet til slamavskiller, 1 gang per 3. år.
  • Fritidsbolig med vannklosett knyttet til slamavskiller, 1 gang per 3. år.
  • Bolig og fritidsbolig knyttet til tett tank, 1 gang per år, ellers ved behov. 

Tømming skal skje automatisk ca. et eller tre år etter forrige tømming uten at du trenger å bestille tømming. 

Fakturering av slamtømming er løpende og blir fakturer etterskuddsvis etter at tømming er gjennomført. 

Fra 01.01.2023 er det gjort en endring i gebyr for tømming av septiktank. Gebyret er nå splittet opp i et transportgebyr og et gebyr for antall kubikk (m3) som tømmes. Alle gebyrer for tømming av septiktanker er inkludert moms. Tidligere var gebyret sammenslått for transport og tømming. 
I 2023 er gebyret for transport kr 1.300,- og gebyr for tømming er kr 360,- pr. kubikk (m3). 

Mer informasjon om ordinær tømming og ekstratømming finner du på movar.no 

Moss kommune har en egen forskrift for tømming av slam Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Moss kommune, Viken som blant annet regulerer tømmeintervaller og gebyrer. 

Artikkelliste