Skolebytte

Hovedregelen er at alle barn skal gå på sin nærskole. Om dere kommer flyttende til kommunen eller flytter internt, må det sendes melding om oppstart på ny skole. Om dere ønsker å gå på en annen skole enn nærskolen, må det sendes søknad til kommunen og det gjøres en individuell vurdering. 

Her kan dere se hvilken skolekrets dere bor i

Skolebytte ved flytting internt i kommunen

Hvis eleven flytter til en ny skolekrets, og dere ønsker at eleven skal begynne på den nye nærskolen, må dere benytte skjemaet skolebytte ved flytting. Hvis dere ønsker at eleven skal få fortsette på den gamle skole etter flytting, må dere søke om skolebytte.

Skjemaet skal også benyttes for elever som flytter ut av kommunen. 

Skjema - Skolebytte ved flytting

Elever som flytter til Moss kommune

Elever som flytter til Moss kommune og ønsker å begynne på sin nærskole, skal bruke skjemaet under.

Skjemaet skal også brukes for elever som går på privatskole, og som ønsker å begynne på sin kommunale nærskole.

Skjema - Elev som flytter til Moss kommune

Gå på en annen skole enn nærskolen

Ifølge opplæringsloven § 8-1 har alle grunnskoleelever rett til å gå på sin nærskole. Hensynene bak bestemmelsen om nærskole er både å ivareta sosial tilhørighet til nærmiljøet, sikre at skoleveien ikke blir for lang og at søsken får gå på samme skole. Bestemmelsen vil derfor som hovedregel sikre at hensynet til barnets beste ivaretas. Noen ganger vil imidlertid individuelle forhold gjøre at skolebytte vil være bedre for barnet enn å gå på nærskolen. 

I Moss kommune er det politisk besluttet at nærskoleprinsippet skal gjelde slik at alle barn i utgangspunktet skal gå på sin nærskole. Dette innebærer at kommunen har en restriktiv praksis når det gjelder søknader om skolebytte.

Det er imidlertid åpnet for en individuell vurdering etter søknad fra foresatte. Ved søknad om skolebytte blir blant annet følgende momenter vurdert: barnets beste, kapasitet på skolene, sosial tilhørighet, skolemiljø, farlig skolevei, avstand, søsken på samme skole, folkehelseprinsippet, miljøperspektivet, likeverdighetsprinsippet og flytting.

For å få innvilget et skolebytte kreves det at kommunen etter en samlet vurdering konkluderer med at det er til elevens beste at eleven får lov til å bytte skole eller begynne/fortsette på en annen skole enn nærskolen sin. I utgangspunktet må det foreligge særskilte behov hvor valg av skole har vesentlig betydning for eleven. Ved vurderingen av hva som er det beste for eleven må kommunen ta en konkret stilling til hver enkelt sak.

Søknad om skolebytte