Moss kommune

Godt og trygt læringsmiljø som fremmer helse

illustrasjon Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr blant annet at barnet ditt ikke skal bli utsatt for mobbing eller plaging, verken fra andre elever eller lærere. Hvis barnet ditt ikke har det bra, har hun eller han rett på hjelp fra de voksne på skolen.
Hvis barnet ditt opplever at noe er ubehagelig, skal skolen ta det på alvor.
Det trenger ikke være mobbing for at barnet ditt skal få hjelp. Det holder at barnet ditt  ikke har det bra. Det kan for eksempel være at barnet ditt er ensomt, ikke har venner eller gruer seg til å gå på skolen.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen og på SFO

Alle som jobber på skolen og SFO skal:

 • følge med og sørge for at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at barnet ditt ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal hun eller han alltid,
 • gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd
 • lage en plan med tiltak
 • Skolen skal følge opp dette helt til barnet opplever at det er trygt og godt på skolen.

Hva kan du forvente av skolen

 • Som foresatt kan du forvente at uansett om henvendelsen din skjer muntlig eller skriftlig, skal den tas på alvor av skolen. Hvis skolen er i tvil om dere ønsker at det skal settes inn tiltak, skal skolen spørre dere om dette.
 • Dere skal få en skriftlig melding om at avdekkingsarbeidet er iverksatt og at dere blir holdt orientert om hva som vil skje fremover.
 • Skolen må innhente nødvendige opplysninger i saken. En naturlig del av det er at skolen må snakke med alle involverte elever. Barn har dessuten en selvstendig og ubetinget rett til å bli hørt, se barnekonvensjonen artikkel 12. 
 • Plikten til å undersøke innebærer videre at skolen undersøker elevens opplevelse av skolemiljøet, ikke at skolen skal skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er blitt krenket eller mobbet. Hvor grundige undersøkelser skolen skal sette i gang vil bero på skjønn, og det avhenger av hva slags situasjon man står overfor i hvert enkelt tilfelle.
 • Skolen skal sette i gang tiltak selv om saken ikke er ferdig undersøkt.

En aktivitetsplan skal etter opplæringsloven § 9 A-4 sjette ledd inneholde minimum fem punkter:

 1. hvilket problem tiltakene skal løse;
 2. hvilke tiltak skolen har planlagt;
 3. når tiltakene skal gjennomføres; 
 4. hvem som har ansvar for å gjennomføre tiltakene;  
 5. når tiltakene skal evalueres;
 • Skolen skal sammen med dere evaluere tiltakene.
 • Skolen og dere skal bli enig i hvor ofte dere skal ha møter og hvordan dialogen skal være.

De aller fleste gangene elevene ikke har et trygt og godt skolemiljø, finner skolen gode løsninger sammen med elevene og foreldrene. Hvis det ikke blir bedre, eller hvis du mener tiltakene ikke er gode nok, kan du melde saken til Statsforvalteren i det fylket du bor i.

Dersom dere ikke opplever å få den hjelpen dere ønsker fra skolen, eller har andre spørsmål rundt skolemiljø, kan dere ta kontakt med skoleeieravdelingen i Moss kommune på epost post@moss.kommune.no. Du kan også ringe på telefon +47 69248000 (kommunetorget) for å bli satt over til riktig person hos skoleeieravdelingen.

Statsforvalteren

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort det de skal for å sikre barnet ditt et trygt og godt skolemiljø, kan du melde saken direkte til Statsforvalterender du bor. Forutsetningene er at:

 • du må ha tatt opp saken med rektor på skolen
 • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med skolen
 • mobbingen må foregå på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren.