Når du har behov for å flytte til en omsorgsbolig eller sykehjem

Når din helsetilstand tilsier at du har behov for mer tilsyn eller tilgang på helsepersonell enn det du kan få fra hjemmesykepleien, kan du søke om å flytte til en omsorgsbolig eller plass på sykehjem.

Sykehjem

For personer som har behov for omfattende helsehjelp gjennom hele døgnet. Det ytes tjenester til personer med behov for døgnkontinuerlig medisinskfaglig bemanning. Sykehjemmene dekker ulike behov for somatisk pleie, rehabilitering og medisinsk opptrening og skjermede enheter for personer med demens. En beboer i sykehjem bor juridisk sett i institusjon, og har derfor krav på heldøgns sykepleie- og omsorgstjenester, organisert legetjeneste, fysioterapitjeneste, tannlegetjeneste mv. (jf. sykehjemsforskriften). 

Omsorgsboliger

For personer med behov for døgnbemannet botilbud i tilrettelagte omgivelser. Det er en selvstendig boform og man leier leilighet av Moss Kommunale eiendomsselskap. En beboer i omsorgsbolig bor juridisk sett hjemme og tildeles hjemmetjenester i henhold til enkeltvedtak. Beboeren har tilgang til  fast personell hele døgnet. Personell i omsorgsboliger består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedarbeidere og renholdere.

Send søknad til helse- og omsorgsforvaltningen (PDF, 278 kB)