Særskilte behov i barnehagen

For barn som trenger ekstra hjelp og støtte i hverdagen finnes det flere muligheter. Start dialogen i barnehagen, dersom du er bekymret for barnet ditt. Barnehagen kan drøfte med PPT og/eller barnehagemyndigheten.

Lov om barnehager

Kapittel VII Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.

§ 31 - Rett til spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning.

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen.

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp etter denne loven for barn i barneverninstitusjon og barn som er pasient i helseinstitusjon eid av regionalt helseforetak, eller i privat helseinstitusjon med avtale med regionalt helseforetak.

Departementet kan gi forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp, hvem som skal regnes som bosatt i kommunen, refusjon av andre kommuners eller fylkeskommuners utgifter til spesialpedagogisk hjelp, fylkeskommunens ansvar for rett til spesialpedagogisk hjelp for barn i barneverninstitusjon og fylkeskommunens ansvar for rett til spesialpedagogisk hjelp for barn som er pasienter i helseinstitusjon eid av regionalt helseforetak, eller i privat helseinstitusjon med avtale med regionalt helseforetak.

For vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. etter § 13, eller logoped i barnehagen må PPT kontaktes.

§ 37 - Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Kommunen ved barnehagemyndigheten fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne. Søknad sendes til Moss kommune, barnehagemyndigheten, PB 175, 1501 Moss. Du kan også benytte sikker sending til Moss kommune.  

Søknadsskjema tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne (PDF, 165 kB) (pdf)
Prosedyre ved søknad om tilrettelegging (PDF, 169 kB) (pdf)