Vedtekter kommunale barnehager

Last ned Vedtekter for Moss kommunes kommunale barnehager. (PDF, 189 kB)

FORMÅL

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

Lov om barnehager, § 1. 

1.       BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet i tråd med retningslinjer gitt i Lov om barnehager og forskrifter. Rammeplanen gir forpliktende retningslinjer og overordnede mål og rammer for virksomhetens innhold og oppgaver.

Samarbeidsutvalget i hver barnehage skal fastsette årsplan for den pedagogiske virksomheten.

2.       EIERFORHOLD OG ANSVARLIG ORGAN

De kommunale barnehagene eies og drives av Moss kommune. Ansvaret for planlegging, bygging og drift av kommunale barnehager, samt mertiltak innen kommunen som reguleres av Lov av 17. juni 2005 nr. 64 om Barnehager, tilligger Moss Kommunestyre med hovedutvalget for Oppvekst og utdanning som ansvarlig styringsorgan.

Barnehagene er forvaltningsmessig underlagt i kommunalområdet Kultur, oppvekst og aktivitet, enhet barnehage som også er barnehagemyndighet.

Vedtak som er fattet av direktør for kommunalområde Kultur, oppvekst og aktivitet, i samsvar med delegering kan påklages i henhold til gjeldende delegeringsreglement.

3.       BARNS OG FORELDRES MEDVIRKNING

Barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

3.1      Barns medvirkning

Barna i barnehagen skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

3.2      Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) skal ha følgende sammensetning:

 • 2 representanter for foresatte m/vararepresentanter
 • 2 representanter for ansatte m/vararepresentanter
 • 1 politisk valgt representant for eier (Moss kommune) m/vararepresentant

Funksjonstiden for eiers representant faller sammen med den kommunale valgperioden. Øvrige representanter velges for ett år.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Barnehagestyrer har møte-, tale og forslagsrett i SU.

SU er beslutningsdyktig når minst halvparten av de valgte representantene er til stede.

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og inneareal, m.m.

Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Det skal føres protokoll fra møtene som oversendes politisk utvalg til orientering.

3.3      Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i vedkommende barnehage.  Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Det første møtet i foreldrerådet etter sommerferien innkalles og ledes av barnehagens leder. På dette møtet velges leder og nestleder av foreldrerådet.

Leder og nestleder er foreldrenes representanter i barnehagens samarbeidsutvalg.  I tillegg kan velges minimum to foreldrerepresentanter som sammen med leder og nestleder utgjør foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Disse har ansvaret for innkalling og ledelse av senere foreldrerådsmøter. Eventuelt kan arbeidsutvalget innkalle til foreldrerådsmøte i barnehagen.

Alle valg gjelder for ett år og skal være skriftlig hvis noen krever det. Det skal føres protokoll fra møtene.

Ansatte som selv har barn i barnehagen, er ikke valgbare som foreldrerepresentanter.

4.       ÅPNINGSBESTEMMELSER

4.1 Åpningstider og oppholdstid

Åpningstiden i barnehagen er 10 ¼ time daglig, fra 06.45 til 17.00. 

Barnehagen er åpen alle virkedager med følgende unntak:

 • Lørdager, søn- og helligdager
 • Jul- og nyttårsaften, samt romjul og påskeuke (dvs de 3 virkedagene før skjærtorsdag)
 • 5 dager i løpet av barnehageåret p.g.a planleggingsdager for de ansatte
 • 2 uker om sommeren, uke 29 og 30

De foresatte varsles ved oppstart av barnehageåret hvilke dager barnehagen holder stengt p.g.a. planleggingsdager.

4.2 Sommerstengt og ferieavvikling

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, fortrinnsvis 3 uker sammenhengende om sommeren inkludert uke 29 og 30. Øvrige feriedager kan tas ut fleksibelt. Barnehagen er stengt i romjul og dagene før skjærtorsdag, disse dagene regens som en av de fire ukene.

Innen utgangen av april skal de foresatte på tilsendt skjema underrette barnehagen om behovet for barnehageplass for sommeren, før og etter de stengte ukene.

5. AREALBESTEMMELSER

Følgende bestemmelser om arealutnytting gjelder som retningsgivende for kommunale barnehager:

0 – 3 år: 5,3 m2 netto leke- og oppholdsareal

3 – 6 år: 4 m2 netto leke- og oppholdsareal

En barnehages utendørs lekeareal skal være ca. 6 ganger innendørs leke- og oppholdsareal. Barnehagens beliggenhet avgjør om kravet om uteareal kan fravikes.

6 . OPPTAK

Barnehageåret varer fra 15.august til 14. august påfølgende kalenderår.

6.1 Opptaksmyndighet og klageinstans

Opptak av barn er delegert direktør for Kultur, oppvekst og aktivitet som på bakgrunn av innstilling fra barnehagestyrerne foretar opptaket.

Søknaden behandles etter gitte retningslinjer.

Det avholdes hovedopptak en gang per år med søknadsfrist 1. mars. Alle søkere til hovedopptaket får svar innen 15. april. Svar gis skriftlig og samtidig.

Ved hovedopptak får søkere opplysning om sin rett til begrunnelse og klageadgang i henhold til lov om barnehager. Kommunens klageorgan er endelig klageinstans.

6.2      Opptakskrets

Barn bosatt i Moss kommune.

Barn i de kommunale barnehagene må være bosatt i Moss kommune når de starter i barnehagen.

6.3 Søknad om barnehageplass

Frist for søknad om barnehageplass kunngjøres minst en gang i forkant av hovedopptaket.

Søknad om barnehageplass skjer elektronisk. Søknaden gjelder fram til neste hovedopptak. De som ikke blir tildelt plass ved hovedopptaket blir ført opp på søkerliste og vurdert ved eventuelle ledige plasser i tilsøkt barnehage i løpet av barnehageåret. Dersom man takker nei til tilbudt barnehageplass, blir man fjernet fra søkerlisten med mindre man gir beskjed om annet.

Det kan søkes om barnehageplass hele året, men kun de søknader som er kommet inn i søkeperioden og innen fristen blir behandlet ved hovedopptaket til ledige plasser fra august påfølgende barnehageår og til eventuelle ledige plasser samme vår.  Barn på søkerliste til plass eller overføring må fornye sin søknad innen de frister som gis i forbindelse med hovedopptaket.

Hovedopptaket anses som ferdig når klagebehandlingen er gjennomført. Søknader som kommer etter hovedopptakets søknadsfrist og ellers i året blir registrert på søkerliste og vurdert i henhold til gjeldende opptakskriterier ved eventuelle ledige plasser i omsøkt barnehage.

6.4 Generelle bestemmelser om opptak

Barn som har søkt innen fristen av hovedopptak og som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes plass, har rett til plass i barnehage i den kommunen man er bosatt. Plassen skal gis i en barnehage innenfor kommunegrensen og være disponibel fra august samme år, jf. Lov om Barnehager § 8, 2. ledd, jf. § 16, 1. ledd

Barn som har søkt innen fristen av hovedopptak og som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes plass, har rett til plass i en barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Plassen skal gis i en barnehage i den kommunen man er bosatt og i det omfang man ønsker, Jf. Lov om barnehager § 8, 2 ledd, jf § 16, 2.ledd

Barnehagene tilbyr hele og delte plasser – 40%(2dager), 50% (2/3 dager i uka), 60% (3 dager i uka), 70% (3/4 dager i uka), 80% (4 dager i uka), 90% (4/5 dager i uka og 100%.

Ved opptak skal barnet ha en tilvenningsperiode.

6.5 Opptakskriterier

Ved opptak skal det legges vekt på ledernes vurderinger av barnehagens samlede gruppesammensetning.

Barn som er vurdert i forhold til punktene 1-5 nedenfor og etter en helhetlig vurdering står likt, skal tas opp ut fra en vurdering av alder og kjønn. For begge forhold er det en vurdering av barnehagen som helhet som må ligge til grunn.

 • Det bør være mer enn ett barn i hver aldersgruppe.
 • Det bør være en jevn fordeling av kjønn.
 • Hvis man står likt i et årskull, tas eldste barn opp.
 • Står flere barn likt etter en helhetlig vurdering av alder og kjønn skal det eldste barnet prioriteres.

Opptak skal foretas etter en samlet vurdering av barnets og familiens behov for barnehageplass og under særlige hensyn til følgende punkter (prioritert rekkefølge):

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jf. Lov om barnehager § 18. Nydatert dokumentasjon fra sakkyndig instans må foreligge.
  Med nedsatt funksjonsevne menes:
  • Fysiske funksjonsnedsettelser
  • Utviklingshemming
  • Språk- og talevansker
  • Adferdsvansker
  • Psykiske lidelser
 2. Barn med ulike anbefalinger fra sakkyndige der barnehageplass anses som særs viktig. Nydatert dokumentasjon må foreligge.
 3. Barn fra hjem med forekomst av alvorlig sykdom, tunge omsorgsoppgaver eller betydelige psykososiale problemer der barnehageplass anbefales.
  Barn av foresatte som deltar i introduksjonsprogrammet i regi av Moss Voks.
  Nydatert dokumentasjon må foreligge.
 4. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen og som har rett til plass. Med barn som allerede har plass i barnehagen menes her søsken som har plass fra kommende barnehageår
 5. Andre forhold:
  • Barn fra språklige og kulturelle minoriteter
  • Barn fra hjem der forsørger/forsørgere er i jobb eller under utdanning
  • Barn fra hjem med utilfredsstillende boforhold og/eller lekemuligheter
  • 5-åringer – barn som har siste år før skolestart
 6. Andre

7. ANDRE FORHOLD VED BARNEHAGEOPPHOLDET

7.1 Overføring til annen barnehage

Søknad om overføring til annen barnehage skjer elektronisk. Overføringer foretas i forbindelse med hovedopptak og med virkning fra kommende barnehageår. Overføringssøknader vurderes etter samme opptakskriterier som nye søknader.

7.2 Endring av plasstype

Søknad om endring av plasstype i samme barnehage skjer elektronisk, normalt i forbindelse med hovedopptak med virkning fra kommende barnehageår. Søknaden avgjøres av barnehagestyrer. Ved ønske om økt plasstype, må søknaden vurderes i forhold til ledighet. Reduksjon i plasstype ansees som en oppsigelse av deler av plassen.

Slik søknad kan fremmes ellers i året og behandles etter vanlige saksbehandlingsregler og med én måneds varsel fra vedtak til iverksetting

8. OPPSIGELSE AV PLASS

Barn som tildeles plass i barnehage beholder denne fram til skolestart med mindre den sies opp.

Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. eller 15. i måneden. Oppsigelse skjer elektronisk.

Ved flytting fra kommunen mister man plassen med 1 måneds varsel. Vanlige oppsigelsesregler gjelder.

Plassen kan ikke sies opp med virkning etter 1. mai for inneværende barnehageår unntatt ved flytting fra kommunen. Dersom man ønsker å ta barnet ut av barnehagen i perioden 1. mai til 14. august, må man betale for plassen og eventuelle tillegg etter gjeldende bestemmelser.

Gyldige oppsigelsesgrunner fra barnehageeieres side er flytting ut av kommunene, overskridelse av vedtektene og manglende betaling (jf. retningslinjer for betaling av opphold i barnehager og skolefritidsordninger, se vedlegg).

9. BETALING

9.1 Fastsettelse av foreldrebetaling

Moss kommunestyre fastsetter betalingssatser for opphold samt tillegg for mat for de kommunale barnehagene ved budsjettbehandlingene hvert år. Sentrale forskrifter om maksimalsats og søskenmoderasjon skal gjelde. Moss kommune følger maksimalsats som blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Satsene gjelder fra påfølgende budsjettår eller fra den dato Stortinget vedtar.

9.2 Innbetaling og restanse

Oppholdsbetaling skjer etter fastsatte satser, terminer og retningslinjer. I tillegg til oppholdsbetalingen kommer betaling for melk og mat (se vedlegg).

10. HELSE OG HYGIENE

Helsemyndighetene i kommunen har tilsyn med helse- og hygieniske forhold i barnehagene. Helsemyndighetene foretar inspeksjon så ofte de finner det påkrevet og kan gi pålegg til barnehagens eier. Barnas foresatte plikter å rette seg etter de pålegg som gis.

Ved barnehagestart skal det legges fram erklæring om barnas helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene på helsestasjonen, kan slik erklæring gis av foreldrene.

Barnehagens leder avgjør om et barn på grunn av sykdom midlertidig og inntil én uke, ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna.

Dersom et barn på grunn av sykdom er borte fra barnehagen utover én måned sammenhengende, refunderes oppholdsbetalingen fra første fraværsdag etter søknad med vedlagt legeattest. Søknaden avgjøres av virksomhetsleder.

11. STENGING AV BARNEHAGEN

Dersom barnehagen eller avdeling(er) av ulike årsaker holdes stengt utover 14 dager sammenhengende, refunderes oppholdsbetalingen fra første dag dersom ikke annet tilsyn blir ordnet.

12. FORSIKRING

Barn er ulykkesforsikret gjennom Moss kommunes forsikringsordninger. Moss kommune er allikevel ikke ansvarlige for og har ikke erstatningsplikt i forhold til barnas klær eller leker/utstyr som måtte bli ødelagt eller mistet.

13. INTERNKONTROLL

Den enkelte barnehage plikter å gjennomføre og dokumentere internkontroll i henhold til forskrifter til internkontroll gitt med hjemmel i Lov om barnehager, Lov om arbeidsmiljø, brannvern, produktkontroll m.fl., samt de til enhver tid gjeldende bestemmelser for Moss kommune.

 

14. TAUSHETSPLIKT OG POLITIATTEST

De ansatte i barnehagen samt alle de som arbeider med eller behandler saker regulert av Lov om barnehager har taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens bestemmelser §§ 13 til 13 f, jf. barnehageloven § 44. Dette er allikevel ikke til hinder for at barnehagepersonale skal gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, jf. Lov om barnehager § 46. Likeledes skal barnehagepersonalet gi opplysninger til sosialtjenesten, jf. barnehagelovens § 45. Av eget tiltak kan slike opplysninger kun gis etter samtykke fra foresatte eller så langt opplysningene kan gis uten hinder av taushetsplikten.

Alle som arbeider i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest, jf. Lov om barnehager § 30.

15. OM VEDTEKTENE

15.1 Orientering til foresatte

Vedtektene skal gjøres kjent for alle som har barn i barnehage. Foreldre må bekrefte at de er kjent med vedtektenes innhold.

15.2 Endring av vedtektene

Vedtektene tilpasses nye bestemmelser i Lov om barnehager med forskrifter der barnehagelovens bestemmelser er brukt eller sitert.

Vedtektene tilpasses Moss kommunes organisasjonsform og delegeringsreglement.

Øvrige endringer i vedtektene skal forelegges barnehagenes samarbeidsutvalg til uttalelse før endelig behandling av Moss kommunestyret.

15.3 Dispensasjon fra vedtektene

Det kan søkes om dispensasjon fra vedtektenes bestemmelser. Slik søknad behandles av direktør for Kultur, oppvekst og aktivitet.

15.4 Vedtak og ikrafttredelse

Vedtektene er vedtatt av Moss kommunestyre 13.02.2020 med virkning fra 15.02.2020.

(vedtektene er revidert  i hht endrign i lovverk og kommunens organisasering februar 2021)