Moss kommune

Retningslinjer for betaling i kommunale barnehager

Her kan du lese de kommunale barnehagenes retningslinjer for betaling. 

 1. Kommunestyret fastsetter betalingssatser for opphold i barnehager og skolefritidsordninger samt tillegg for melk/mat og ev. andre tillegg ved budsjettbehandlingen hvert år. Moss kommune følger maksimalsats for foreldrebetaling for barnehage fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.
   
 2. Betaling skjer etter fastsatte satser og det betales for 11 betalingsterminer - juli er betalingsfri. 
   
 3. Ved endringer i betalingen varsles de foresatte så fort som mulig etter at vedtak er fattet.
   
 4. Moss kommune sender faktura for oppholdet m/tillegg med forfallsdato den 20. i hver måned.
  Hvis det ikke er betalt på fakturaens forfallsdato, sendes inkassovarsel sammen med brev om at barnet mister plassen hvis oppholdet og tillegg ikke er betalt på inkassovarselets forfallsdato.
   
 5. Hvis det ikke er betalt innen inkassovarselets forfallsdato og det heller ikke er inngått tilfredsstillende betalingsavtale for restanse, mister barnet plassen umiddelbart og uten ytterligere oppsigelse. Samtidig sendes kravet til kemneren til tvangsinnfordring. Det vises til Lov om inkasso.
   
 6. Innen rammene av avsatte budsjettposter gis kommunedirektøren fullmakt til å avskrive uerholdelige restanser på konto for tap av fordringer.