Barnehageopptak

Vil du søke, svare, bytte eller si opp barnehageplass

Det gjennomføres nå løpende opptak etter hvert som barnehagene har ledige plasser. Søknader som kommer inn vil bli behandlet forløpende, av den enkelte barnehage. 

Overføringsopptak

 • Moss kommune gjennomfører eget overføringsopptak i forkant av hovedopptak med søknadsfrist 01.02. Du søker elektronisk her.
 • Overføringsopptak gjelder for de som har plass i barnehage i Moss, og som ønsker plass i en annen barnehage. Det er mulig å søke overføring på tvers av alle barnehager innad i kommunen. 
 • Et barn med søknad om overføring har ikke rett til plass. Retten til plass ble innfridd da barnet fikk barnehageplass i kommunen
 • Søknader om overføring som ikke får et tilbud i overføringsopptaket, blir liggende videre på venteliste. Søknadene blir behandlet i løpende opptak, etter gjennomført hovedopptak, og kan gis tilbud dersom det er ledighet. 
 • Kommunen sender informasjonsbrev til de som ikke mottar et tilbud. Det er ikke klagerett i overføringsopptaket. 
 • Ved søknad om overføring til ny barnehage vil barnehagen dere i dag har plass i, se at dere søker en annen barnehage. Barnehagen ser kun at du søker overføring, men får ingen informasjon om hva som står i søknaden.   
 • Ved tilbud om overføring til annen barnehage skal barnehageplassen i den gamle barnehagen sies opp. Det er ulike rammer for oppsigelse i kommunale og private barnehage og oppsigelsestiden varierer fra 1-3 måneder.

Hovedopptak

 • Moss kommune gjennomfører ett samordnet hovedopptak. 
 • Har du søkt om plass før 1. januar må du søke på nytt i perioden 2. januar til 1. mars. Dette gjelder også søknad om overføring, søknad om endring av plasstype og dersom du ønsker tidligere oppstart enn august.
 • Oppstart er 15. august, eventuelt senere for barn født i september, oktober og november.  Annen oppstart avtales eventuelt med den enkelte barnehage. 
 • Søknadsfristen  til hovedopptaket er endelig. Etter 1. mars er det ikke mulig å endre søknaden. Søknader som kommer inn etter 1. mars blir ikke behandlet før i løpende opptak. 
 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut fortløpende. Opptaksprosessen er omfattende, og det kan ta noe tid før du mottar svar. Du kan forvente svar på søknaden innen 1. april.
 • Det er kun i hovedopptaket at barn med lovfestet rett til plass er garantert tilbud. Den lovfestede retten gjelder når det er søkt innen fristen, barnet fyller ett år innen november det året det søkes plass og barnet er bosatt i kommunen ved oppstart i barnehage. 
 • Du har klagerett dersom du har fått avslag på søknad om barnehageplass eller dersom du ikke har fått ditt første eller andre ønske oppfylt. Det er kun dersom kommunen påviser saksbehandlingsfeil i opptaket, at klager kan få medhold. Klagen sendes til Moss kommune. Klagefrist er 3 uker fra tilbudsbrevet er mottatt, og gjelder kun i hovedopptaket. 

Løpende opptak

 • Noen barnehager kan ha ledige plasser utenom hovedopptaket. Barnehagene vurderer fortløpende søknader som kommer gjennom året. Dersom det er ledig plass i en av barnehagene det søkes, vil det sendes ut tilbud om plass. Det er barnehagens opptakskriterier som avgjør hvilket barn som får tilbud. 
 • Hvis det ikke er ledige plass, blir du stående på venteliste. Du får svar når det eventuelt blir ledig plass i en av barnehagene.  
 • Du har ikke klagerett dersom du ikke får tildelt barnehageplass i løpende opptak. 
 • Her kan du se hvilke barnehager som har ledige plasser. Oversikten oppdateres hver måned.  

Prioritert opptak

Enkelte barn har prioritet ved opptak etter barnehagelovens §18:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven 
  § 5-1 første ledd bokstav a-d (omsorgsovertakelse)
  § 3-1 og 3-4 første ledd bokstav b (barnehageplass som frivillig hjelpetiltak i familien).

  Denne prioriteten skal dokumenteres ved søknad. Dokumentasjon kan lastes opp i søknadsportalen eller sendes til: Moss kommune, barnehagemyndigheten, PB 175, 1501 Moss 

Søknad om endring av plasstype

 • Hvis du ønsker å endre barnets plasstype søkes det elektronisk via foreldreportalen innen 1. mars hvert år for å bli vurdert i hovedopptaket. Her finner du lenke til foreldreportalen. 
 • Det kan søkes utenom hovedopptak. Søknaden vil bli vurdert fortløpende avhengig av ledig kapasitet i den enkelte barnehage.

Oppsigelse av barnehageplass

 • Dersom barnet går i en barnehage kan du si opp plassen ved å logge inn i foreldreportalen. 
 • Dersom barnet ikke har begynt i barnehagen enda, og det ikke er aktuelt å begynne, må du si opp direkte til den enkelte barnehage. 
 • Det er ulike regler for oppsigelse. Se vedtektene til den enkelte barnehage for regler om oppsigelse, eller gå i dialog med barnehagen. 
 • Her kan du finne din barnehages vedtekter via nettsiden til barnehagen.