Moss kommune

Tilsyn etter barnehageloven

Tilsyn etter barnehageloven

Tilsyn er kontroll av at alle barnehagene i kommunen drives i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter og innenfor sin godkjenning. Alle barnehagene er godkjente etter barnehagelovens §§ 14 og 15 og er forpliktet til å følge samme regelverk.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. I Moss er rollen som barnehagemyndighet tillagt en egen stab tilknyttet kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet, enhet barnehage. De ansatte har barnehagefaglig kompetanse og lang erfaring fra arbeid i og med barnehager.

Lovgrunnlag

Kommunen har ansvaret for å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk jf. Lov om barnehager § 10 første ledd som lyder:

«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning om og påse at barnehagene drives i samsvar med bestemmelsene i denne loven med forskrifter, med unntak av bestemmelsene i kapittel V med forskrifter.»

Kommunens ansvar for å føre tilsyn med barnehagene følger av Lov om barnehager § 53. Her heter det:

«Kommunen fører tilsyn med at barnehagene drives i samsvar med denne loven med forskrifter, med unntak av bestemmelsene i kapittel V med forskrifter.

Kommunen kan gi pålegg til barnehagen om å rette uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen fatte vedtak om tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten.

Foreldrerådet skal få mulighet til å uttale seg før kommunen fatter vedtak om stenging.

Barnehagen skal uten hinder av taushetsplikt legge frem alle opplysninger som kommunen trenger for å føre tilsyn. Barnehagen skal gi kommunen adgang til barnehagens lokaler.»

Hensikten med tilsyn:

Målet med tilsyn er at barnehagene etablerer en praksis som er i tråd med regelverket, og skal sikre god kvalitet i barnehagene. Myndigheten har tre virkemidler til disposisjon for sitt arbeid, tilsyn er ett av de.

Virkemidlene er:

  • Godkjenning
  • Veiledning
  • Tilsyn

Risikovurdering skal ligge til grunn for myndighetens valg av virkemiddel og tema. I risikovurderingen benytter barnehagemyndigheten kunnskapen den har om barnehagene til å foreta løpende vurderinger av sannsynlighet for, og konsekvens av, brudd på barnehageeiers plikter i loven. Etter en risikovurdering kan barnehagemyndigheten velge å benytte veiledning på et bestemt tema, eller temaer, i stedet for tilsyn. Veiledning kan gis til enkeltbarnehager, eller som samlinger for flere barnehager.

Ulike former for tilsyn:

Barnehagemyndigheten i Moss fører flere former for tilsyn. Ved dokumenttilsyn og stedlig tilsyn varsles tilsynet i god tid i forveien.

Dokumenttilsyn:

Ved dokumenttilsyn svarer barnehageeier/-styrer skriftlig på utvalgte spørsmål og/eller framskaffer informasjon/dokumentasjon innen en gitt frist. Barnehagemyndigheten vurderer dokumentasjonen med utgangspunkt i regelverket. Det skrives en tilsynsrapport. Dersom det er funnet uforsvarlige forhold eller lovbrudd (avvik) inneholder årsplanen pålegg om retting. Når barnehagen har dokumentert at avvikene er rettet, avsluttes tilsynet.

Stedlig tilsyn:

Stedlig tilsyn foregår i barnehagen. Tema for tilsyn er bestemt på forhånd. Det er alltid to rådgivere fra barnehagemyndigheten tilstede. Øvrige deltakere er eier, styrer, representant fra foreldrene og representanter fra de ansatte. Det avsettes tid til individuelle samtaler med deltakerne. Etter tilsynet utarbeides en tilsynsrapport, eventuelt med pålegg om retting av ulovlige eller uforsvarlige forhold (avvik). Når barnehagen dokumenterer at avvikene er rettet, avsluttes tilsynet.

Hendelsesbasert tilsyn:

Gjennomføres når barnehagemyndigheten finner det nødvendig. Det kan være på bakgrunn av henvendelser eller klager fra foreldre, ansatte eller andre. Hendelsesbasert tilsyn kan også ha sitt utspring ved påviste feil og mangler i etterspurt dokumentasjon. Om tilsynet varsles eller om det foretas et uanmeldt tilsyn avhenger av hendelsens karakter og alvorlighetsgrad. Etter tilsynet utarbeides en tilsynsrapport, eventuelt med pålegg om retting av ulovlige eller uforsvarlige forhold (avvik). Når barnehagen dokumenterer at avvikene er rettet, avsluttes tilsynet.

Dersom tilsynet gjennomføres på bakgrunn av henvendelser fra foreldre, ansatte eller andre, skal melder ha tilbakemelding.