Moss kommune

Statens vegvesen anbefaler ikke ny riksvei 19 gjennom Moss inn i NTP

Dette ble klart da Statens vegvesen kom med sine faglige anbefalinger til Samferdselsdepartementet i forbindelse med nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033.

– Helt uakseptabelt

– Dette er helt uakseptabelt for mossesamfunnet. Moss skal ikke dyttes bakover i køen av samferdselsprosjekter, sier ordfører Hanne Tollerud. – Vanligvis veier transportetatenes anbefalinger svært tungt, men det kan de ikke denne gangen, legger hun til.

Ordføreren har i kveld kontaktet alle gruppelederne i Moss. Hun bekrefter at det er bred politisk enighet om å jobbe for at riksvei 19 blir prioritert både når Viken skal gi sin høringsuttalelse og når Samferdselsdepartementet skal utarbeide forslag til NTP.

Samferdselsdepartementet tar endelig beslutning

Statens vegvesens vurderinger er en faglig rapport gjort utelukkende etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette er et svar på samferdselsdepartementets oppdrag. Anbefalingen skal nå vurderes av Samferdselsdepartementet sammen med innspill fra blant annet Viken fylkeskommune. Det vil til slutt være opp til Samferdselsdepartementet å vurdere om rv. 19 skal prioriteres i NTP 2022-2033 i innstillingen til Stortinget våren 2021.

Dokumentet kan leses i sin helhet her. 

Bakgrunn:

  • Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsmelding som presenterer regjeringens transportpolitikk, og som revideres hvert 4 år.
  • Arbeidet med NTP 2022-2033 ble igangsatt i mars 2019, og skal ferdigstilles i 2021.
  • Samferdselsdepartementet har tatt en ny og tydeligere rolle i arbeidet med (NTP). Hensikten er å utarbeide en mer overordnet og strategisk transportplan, der det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse. Planen skal være mer fleksibel tilpasset samfunnsmessige endringer og teknologisk utvikling, og i mindre grad ha med tiltak som ligger langt fram i tid. De mest effektive løsningene, som løser de viktigste utfordringene, skal prioriteres først.
  • Rv. 19 i Moss er gitt prioritet i NTP 2018-2029, som ble behandlet i Stortinget i juni 2017. Dette ligger til grunn for pågående planprosess for kommunedelplan for rv. 19.

Ekstraordinært møte i formannskapet: I forbindelse med anbefalingen vil det bli innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte førstkommende fredag 27.mars, kl. 14.00.