Hekker og trafikksikkerhet

God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel. Derfor er det viktig å klippe hekker og busker mot vei, så de ikke hindrer sikten og blir til fare for trafikksikkerheten. Greiner må ikke henge lavere enn 4,7 meter over veibanen. Over fortau må greiner ikke henge lavere enn 3 meter. Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen.

Ditt ansvar
Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, eller ligger eiendommen din inntil et veikryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss i følge § 31 og § 43 i Vegloven.

Se Statens vegvesen sin brosjyre for hvordan du skal klippe hekker, busker og trær for å beholde frisikt.

Kommunens hekker og busker
Ser du hekker, busker eller trær vi i kommunen ikke har klippet, kan du melde fra om dette til oss.