Moss kommune

Fritak for vurdering med karakter

Det er mulig å få fritak for vurdering med karakter ;

  • for elever med individuell opplæringsplan
  • for minoritetsspråklige elever
  • i skriftlig sidemål
  • i faget kroppsøving
  • fra eksamen

Elever med individuell opplæringsplan (IOP)

Foresatte avgjør om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter. I fag der gis både skriftlig og muntlig karakter kan foresatte velge om eleven skal ha bare skriftlig eller muntlig karakter. eleven skal allikevel ha halvårsvurdering og annen underveisvurdering uten karakter på grunnlag av målene i IOP'en så langt de fraviker læreplanen. 

Minoritetsspråklige elever

Elever som har kommet til Norge og startet sin opplæring siste halvdel av opplæringsåret, er fritatt fra vurdering med karakter i fag - dersom foresatte ber om dette.

Fritak i skriftlig sidemål

Elever som har mottatt særskilt språkopplæring på 8., 9. eller 10.trinn kan få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål.

Når en elev får opplæring etter IOP, avgjør foresatte eller eleven om eleven skal ha vurdering med karakter i skriftlig sidemål.

For ytterligere informasjon henviser vi til Forskrift til opplæringsloven

Faget kroppsøving

Elever som ikke kan følge ordinær opplæring i kroppsøving, skal få tilrettelagt opplæring så langt det er mulig. Når den tilrettelagte opplæringen eleven får ikke kan vurderes med karakter, skal det fattes et enkeltvedtak om fritaket. Eleven skal ha halvårsvurdering og annen underveisvurdering uten karakter.

Eksamen

Elever som er fritatt for vurdering med karakter i fag som avsluttes med eksamen, skal ikke delta i eksamen i faget. Rektor kan etter søknad frita elever fra eksamen, når det er tungtveiende grunner.