Elevvurdering - underveis og avsluttende

Elevvurderingen har to hovedformål:

  • Å gi informasjon til eleven, lærere og foreldre underveis i opplæringen, som utgangspunkt for videre læring (underveisvurdering).
  • Å beskrive elevenes oppnådde kompetanse ved slutten av et opplæringsløp, gjennom standpunktvurdering og eksamen (sluttvurdering).

Vurdering av hvilken kompetanse eleven har utviklet bør være et viktig grunnlag for samarbeidet mellom skole og hjem. Elever og foresatte skal gjøres kjent med målene for opplæringen, og med hva som tillegges vekt i vurderingen.

Lenke til Forskrift til opplæringslovaKapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Artikkelliste