Moss kommune

Hvordan vi behandler og vurderer søknader om trefelling

Moss kommune har sterkt fokus på å ivareta trærne og vegetasjonen på kommunens arealer på en god måte. Det skal derfor tungtveiende grunner til for å fjerne friske trær/vegetasjon på kommunal eiendom.

Selv om treet skygger for sola eller tetter takrenner med løv om høsten, er ikke dette grunner som alene forsvarer at treet felles. I andre tilfeller er det aktuelt å fjerne selv friske trær da det er skogfaglig riktig. På arealer hvor det vokser skog, er behovet for skjøtsel annerledes enn det er for enkelttrær. Les mer om hvordan vi vurderer dette nedenfor.

Naturmangfoldloven

Til avgjørelser som angår vegetasjon og trær, er det naturmangfoldloven som står sterkest. Naturmangfoldloven vil også kunne overstyre reguleringsplanen for området. 

På befaringen må det gjøres en faglig vurdering om hvorvidt omsøkte tiltak er positivt eller negativt for vegetasjonen på stedet og for naturmangfoldet. Naturmangfoldloven står sterkt i alle avgjørelser som angår naturen. Spesielt skal naturmangfoldlovens §§ 8 -12 vurderes. 

Reguleringsplan

Hvis tiltaket etter naturmangfoldloven er godkjent, er reguleringsplan neste punkt på sjekklista. Her finnes bestemmelsene for området og hva bestemmelsene sier om trær og vegetasjon. Henvendelsen om det enkelte treet eller trærne det gjelder må ses i sammenheng med hvordan området er tenkt etter reguleringsplanen. Oversikt over gjeldende reguleringsplan finner du i vårt planregister.

Skogfaglig

På arealer hvor det vokser skog, det være seg et lite skogholt i et nabolag eller på en større skogeiendom, er det behov for skogskjøtsel. Uskjøttet skog vil av mange oppfattes som «rotete» og vil på sikt føre til at enkelttrær utkonkurreres (i kampen om plass, næring og lys), og dermed dør og på sikt velter.

Som kommune forsøker vi å tenke helhetlig. Det betyr at vi må se ting med forskjellige briller. Vi kan ikke nødvendigvis kun drive skogen for ren skogproduksjon, vi må også tenke på naturmangfoldet, friluftslivet og til dels estetikken. Dette gjør at vi vil gjøre tynningshogster i skogen, slik at antall trær blir færre, men trærne som står igjen blir større. Vi skal som kommune også drive skogen, slik at det av og til må hogges en flate. Så er det andre steder hvor vi vil forsøke å drive plukkhogst, slik at det er en sjiktet og kontinuerlig skog.

Det skogfaglige kan også komme inn der hvor det ikke er skogsmark. Er det for eksempel en liten gruppe trær i et friområde, kan det være fordelaktig å fjerne konkurrerende trær slik at et hovedtre kan få mer plass og næring til å utvikle seg. Igjen kan også felling av trær ha negativ effekt for gjenstående trær, da dette påvirker trærnes stabilitet.

Artsregisteringer

Gjennom Naturmangfoldlovens §§ 8-12, følger det at databaser med artsregisteringer og andre miljøhensyn skal sjekkes. NIBIOS Gårdskart dekker ofte mange registreringer, men også databaser som for eksempel artskart og artsdatabanken sjekkes. 

Kulturminner

Et søk etter kulturminner er også ofte aktuelt. Det vil sjelden påvirke et tiltak direkte, men det kan for eksempel påvirke hvordan tiltaket kan utføres i praksis. Kulturminnesøk.

Søknadsskjema for felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn