Moss kommune

4. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 4. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag.

Dette er en “lesetrapp” med mål og kjennetegn på måloppnåelse for 4. trinn. Denne skal sikre systematisk arbeid med språk og lesing i alle fag gjennom hele grunnskolen. Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet. Det er viktig at alle lærerne arbeider målrettet med elevens lesekompetanse.

 

Mål for lesing

Kjennetegn på ferdighet

Språk og begrep

 

Eleven skal ha et funksjonelt ordforråd

 • Eleven kan fortelle sammenhengende fra opplevelser.
 • Eleven kan fortelle om handling i en fortelling/eventyr.
 • Eleven kan dagligdagse ord, uttrykk og begrep.

Leseteknikk

 

Eleven har strategier for avkoding av lange, ikke høyfrekvente ord

 • Eleven leser ord med kompliserte konsonantforbindelser.
 • Eleven deler lange ord opp i stavelser.
 • Eleven leser ikke- lydrette ord.
 • Eleven leser nøyaktig.

Eleven leser de fleste vanlige ord raskt, direkte uten lydering

 • Eleven leser de vanligste ordene med god fart og uten å nøle.
 • Eleven leser øvingsord med flyt og forståelse.

Eleven kjenner ulike lesestrategier

 • Eleven velger hensiktsmessig lesestrategi i tekstlesing.
 • Eleven kan hente opplysninger ut fra en tekst.

Eleven kan lese høyt med flyt og innlevelse

 • Eleven markerer punktum og komma.
 • Eleven markerer spørretegn og utropstegn og direkte tale.
 • Eleven kan, etter rettledning, variere toneleie, volum, tempo, tonefall og pauser.
 • Eleven retter seg selv ved feillesing.

Eleven kjenner igjen orbilder

 • Eleven kan raskt dele ordkjeder.
 • Eleven finner ord-i-ord.

Leseforståelse

 

Eleven kjenner til ulike lærings-strategier

 • Eleven kan bruke læringsstrategier for trinnet hensiktsmessig

Eleven kan lese sammensatte tekster

 • Eleven kan tolke diagrammer, grafer og tabeller.
 • Eleven kan uttrykke fakta setninger og kombinere opplysninger fra tekst og illustrasjoner.

Eleven kan overvåke egen leseforståelse

 • Eleven oppdager når han/hun møter ord og uttrykk han/hun ikke forstår.
 • Eleven oppdager når han/hun ikke forstår innholdet i en tekst.
 • Eleven reflekterer over det som leses.
 • Eleven leser mellom linjene og trekker slutninger på bakgrunn av det som står.

Eleven kan følge instruksjoner

 • Eleven klarer å løse praktiske oppgaver på bakgrunn av illustrerte instruksjoner.

Lesekultur og leseinteresse

 

Eleven opplever høytlesing

 • Eleven møter daglig høytlesing av variert litteratur, lytter aktivt og viser at han/hun følger med på handlingen.

Eleven bruker biblioteket ukentlig

 • Eleven finner fram på biblioteket og velger bøker ut fra interesse og behov.
 • Eleven har gjennomført et besøk på bibliotek i løpet av året.

Eleven deltar i lese- stimulerende tiltak

 • Eleven deltar i tiltak som fremmer leselyst og leseferdigheter.
 • Eleven skriver bokmeldinger, logger og lignende om bøker de har lest.
 • Eleven kjenner mange boktitler.
 • Eleven leser gjerne for andre.
 • Eleven får kjennskap til et variert utvalg av litteratur via presentasjon.

Eleven leser litteratur tilpasset eget nivå

 • Eleven finner, gjerne sammen med lærer, bøker tilpasset egne interesser og ferdigheter.

Informasjonskompetanse

 

Eleven skal kunne utforske og bruke digitale informasjonskanaler og andre medier på en målrettet måte.

 • Eleven finner fram til skjønnlitterære bøker via web søk.
 • Eleven kan finne fram i og bruke enkle fagbøker ved temaarbeid.
 • Eleven kan bruke enkle ordbøker og oppslagsverk.
 • Eleven kan søke etter informasjon via en søkemotor.

 

Lenke til progresjonsplan.

Progresjonsplan for læringsstrategier. (PDF, 84 kB)