Klage på karakterer i grunnskolen

Under kan du lese om hvilke karakterer du kan klage på, hvem som kan klage og hvordan du kan kan klage. 

Hva kan du klage på?

Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet. Dette kaller vi sluttvurderingen, og betyr både standpunktkarakterer, orden- og oppførsel og eksamenskarakterer. Klageretten gjelder også hvis du ikke får tallkarakter til standpunkt.

Du kan ikke klage på underveisvurderingen. Underveisvurderingen skal være et redskap for deg og lærer i læreprosessen. Dersom du eller dine foresatte mener at skolen ikke har gitt deg underveisvurdering som følger av regelverket, kan dere ta dette opp med skolen.

Hvem kan klage?

Du som er elev, eller den du gir skriftlig fullmakt, har rett til å klage på karakter. Er du under 15 år, skal foresatte samtykke i klagen. Foresatte til elever under 18 år har klagerett. Det betyr at de har rett til å klage, selv om du som elev ikke er enig i det.

Hvordan klager du?

Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren sin.

Bruk skjemaet under for å sende inn klagen:

Klageskjema for karakterer i grunnskolen

Skjemaet skal brukes uavhengig av om du vil klage på standpunktkarakter, orden og oppførsel, muntlig eksamen eller skriftlig eksamen. Klagen må begrunnes.

Klagen sendes til rektor. Ved klage på standpunktkarakter, orden og oppførsel eller muntlig eksamen har rektor ansvar for å sende klagen din og uttalelser fra skolen til Statsforvalteren, som er klageinstans. Du skal ikke sende klagen din direkte til Statsforvalteren, det vil forsinke klagebehandlingen. Klagen din og opplysninger fra skolen danner grunnlaget for Statsforvalterens behandling av saken. Klage på skriftlig eksamen sendes til en klagenemnd.

Hvor lang er klagefristen?

Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet du eller dine foresatte er gjort kjent med karakteren, eller burde gjort seg kjent med den. Hvis du ber om begrunnelse for karakteren, blir klagefristen avbrutt, og en ny 10 dagers frist gjelder fra det tidspunktet du har fått begrunnelsen.

Hva skjer om du klager på standpunktkarakter?

Hvis du klager på en eller flere standpunktkarakterer, må faglærer skrive en begrunnelse for karakteren din, og rektor må skrive en uttalelse om hvordan skolen har behandlet saken. Skolen sender saken deretter til Statsforvalteren, og du får en kopi.  

Statsforvalteren skal ikke ta stilling til om karakteren din er riktig i forhold til det faglige nivået ditt. Statsforvalteren skal i sin behandling av saken kun vurdere om de reglene som gjelder for karaktersetting er fulgt. Statsforvalteren skal ikke overprøve læreren sitt faglige skjønn.

Dersom Statsforvalteren kommer til at reglene som gjelder for karaktersetting ikke er fulgt, eller det er tvil om reglene er fulgt, opphever Statsforvalteren karakteren din. Saken blir da sendt tilbake til skolen, og rektor og faglærer må gjøre en ny vurdering. Rektor setter deretter endelig karakter.

Oppheving av karakteren fører ikke nødvendigvis til at du får en bedre karakter. Når rektor og faglærer gjør en ny vurdering, kan rektor bestemme om karakteren skal settes opp, bli stående eller settes ned. Skolen skal begrunne den nye avgjørelsen.

Du kan ikke klage på den endelige karakteren.

Hva skjer om du klager på karakter i orden og oppførsel?

Dersom du klager på karakteren i orden og oppførsel, skal både kontaktlærer og rektor skrive en uttalelse. Skolen sender saken deretter til Statsforvalteren, og du får en kopi.

Dersom Statsforvalteren kommer til at det er grunnlag for å gjøre om vedtaket, er det Statsforvalteren, og ikke rektor, som setter ny karakter. Den nye karakteren vil bli fastsatt på grunnlag av de opplysningene som foreligger. Statsforvalteren sin avgjørelse er endelig.

Hva skjer om du klager på muntlig eksamen?

Du har rett til å klage på formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Til muntlig og muntlig-praktisk eksamen er det ikke anledning til å klage på karakteren.

Sensor, faglærer og rektor skal må skrive en uttalelse. Skolen sender saken deretter til Statsforvalteren, og du får en kopi. Dersom du får medhold i klagen, annullerer Statsforvalteren karakteren din.

Hvis du ønsker det, kan det holdes ny eksamen for deg. Da trekkes det på nytt hvilket fag du kommer opp i.

Hva skjer om du klager på skriftlig eksamen?

Rektor skal sørge for at du får se besvarelsen din og at du får kjennskap til retningslinjene som gjelder for sensuren.

Noen som ikke har sensurert besvarelsen din tidligere, skal se på den på nytt. Disse skal ikke jobbe ved skolen du går på. De som får denne jobben sitter i det som kalles klagenemnd, og er en nemnd som består av tre personer.

Klagenemnda skal ta stilling til om karakteren du har fått er urimelig. Hvis nemnda kommer til at karakteren er urimelig, skal det settes ny karakter. Hvis karakteren blir endret, blir den vanligvis satt opp, men du bør være klar over at det hender at karakterer blir satt ned etter klagebehandlingen.