Adresse og bruksenhetsnummer (bolignummer)

Alle boliger har adresse og i tillegg et bolignummer.

Tildeling og endring av adresse

Kommunen tildeler adresse så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket. Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten avklares etter lov om stadnamn.

Adressen skal om mulig tilknyttes den veien eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Din adgang til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.
Offisiell adresse skal tildeles bygninger som benyttes til bolig- eller fritidsmål, til næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse der dette er hensiktsmessig. For eksempel kan kommunen tildele eller endre adresse:

  • når man skal endre adkomstveier
  • når man skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskelig å finne frem til en adresse

Husnummerskilt

Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å merke bygning/eiendom med adressenummer. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller adkomstvei. Det er eier/fester/tiltakshaver som skal bekoste skiltingen.

Bolignummer

Alle boliger har i tillegg til en adresse også et bolignummer. Alle eneboliger med èn boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerke-klistrelapper til å sette på døra. Om huset du bor i har flere leiligheter som deler samme adresse i samme inngang, skal hver enhet ha bolignummer som sier noe om hvor i bygget leiligheten befinner seg. Disse skal altså ha et adressemerke/klistrelapp som skal plasseres på døra.

Adressemerker, eller bolignummer-klistrelapper blir ikke lenger produsert og sendt ut fra Kartverket. Man må lage dem selv, og man kan skrive dem ut på for eksempel etikettark, via link på www.seeiendom.no . Søk opp den aktuelle eiendom og finn merkeproduksjon i linken under adresser.

Klistrelappene monteres gjerne øverst i et hjørne av inngangsdøra til boenheten, synlig for de som leter etter boenheten. Man kan eventuelt lage et skilt med samme info som monteres ved boenhetens ringeklokke.

Infolink til www.kartverket.no/eiendom/adressering/adressemerker

Hva betyr bolignummeret

Har du bolignummer H0203, forteller dette at leiligheten ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre.

 

Statens kartverk

   

Statens Kartverk

 

 

Klagemulighet

Vedtak om gate-/veinavn og bolignummer er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan det klages på selve nummertildelingen og avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse. Klage sendes skriftlig til Moss kommune.