Moss kommune

Pressebrief 4. februar - grunnforhold og kvikkleire i Moss

Kommunedirektør Hans Reidar Ness

Hovedtema i dag er fremleggelsen av Norges Geotekniske Institutts rapport til BaneNOR knyttet til jernbaneutbyggingen i Moss. Samtidig vil vi fra kommunen også adressere mer generelt kvikkleire.

Jeg tror vi alle opplevde at det gikk en støkk gjennom oss 30. desember når raset gikk i Gjerdrum. Det er sikkert flere enn meg som har pløyd gjennom saker som omhandler kvikkleire og hvorfor slike ras skjer, og vi har lært at kvikkleire ras skyldes en kombinasjon av bratte terreng, hvordan vann over tid graver ut jord (kalt erosjon) og menneskelig aktivitet. Men, vi har også lært at det ikke er farlig å bygge og bo på kvikkleire. Vi bor på kvikkleire i dag og det har vi gjort i flere hundre år.

For kommunen er det spesielt to lovverk som styrer det forebyggende arbeidet. Det er plan og bygningsloven og det er lov om kommunal beredskapsplikt. Gjennom vår kommuneplan og gjennom byggesaksbehandling stiller vi krav til at det gjennomføres geotekniske undersøkelser dersom man skal bygge i et område med kvikkleire (med mindre man snakker om tiltak hvor den kun er behov for håndkraft da). Dersom man finner at området er risikoutsatt, settes det inn nødvendige tiltak.

Bane NOR har nå orientert formannskapet i Moss om resultatene av grunnundersøkelsene som ble gjennomført våren og sommeren 2020. Det er som nevnt Norges geotekniske institutt (NGI) som har gjennomført undersøkelsene og utarbeidet rapporten. Prosjektsjef for jernbaneutbyggingen i Moss, Birger Steffensen i Bane NOR skal straks slippe til for å si litt om hovedfunnene fra rapporten, samt hvilke tiltak som vil bli gjennomført. Deretter vil administrasjonen i Moss kommune si litt om hvilke tiltak og restriksjoner som vil bli innført fra kommunes side, i de to kvikkleiresonene som omtales i rapporten - Moss sentrum og Moss havn -, samt andre kvikkleiresoner i Moss.

Rapporten fra NGI og Bane NORs presentasjon er lagt ut på nettsidene våre. Der ligger også NVEs  rapport fra 2019, samt kart over kartlagte kvikkleiresoner i Moss. På nettsidene våre har vi også lagt ut et skjema som kan benyttes hvis du som innbygger har spørsmål til kvikkleire i Moss.

Ordfører Hanne Tollerud

Formannskapsmøtet som akkurat har vært kan i sin helhet ses på kommune-TV på Moss kommunes nettsider. Jeg gjentar at all informasjon blir gjort tilgjengelig på nettsidene våre og som videre oppfølging planlegger vi for et digitalt innbyggermøte i nær framtid.

Før jeg gir ordet til Birger Steffensen  i Bane NOR-  vil jeg understreke at det er like trygt å bo i Moss i dag som det var for fem, ti eller tjue år siden. Kunnskapen vi nå har fått gjør ikke Moss farligere å bo i - tvert imot gir kunnskap oss mulighet til å ta nødvendige forholdsregler for å sikre en trygg utvikling av mossesamfunnet. 

Prosjektsjef Bane Nor Birger Steffensen

I dag har Bane NOR informert formannskapet i Moss Kommune om resultatene og anbefalingene fra en revidert områdestabilitsrapport som NGI har utført på oppdrag fra Bane NOR og Moss Kommune.

Det er identifisert en ny kvikkleiresone i Moss sentrum som kommunen informerte om for et par uker siden. Denne sonen berører ikke jernbaneprosjektet.

I kvikkleiresonen «Moss havn» hvor Bane NOR vil gjennomføre omfattende arbeid, er faregraden klassifisert til middels. Sonen er utvidet lengre nord og det er delområder med veldig lav stabilitet. På bakgrunn av dette anbefales det ytterligere tiltak for å stabilisere området, i tillegg til tett geoteknisk oppfølging og overvåkning. Det anbefales også at kommunen setter strenge restriksjoner på bygging i skråningen. I tillegg anbefaler Bane NOR at Fjordveien stenges for trafikk i en lengre periode mens arbeidene pågår.

Bane NOR var kjent med at det var vanskelige grunnforhold i Moss, men ny informasjon viser at de er mer krevende enn antatt. For oss er det veldig viktig at vi nå har fått på plass bedre kunnskap om grunnforholdene og områdestabiliteten hvor vi skal gjennomføre prosjektet. Det er små marginer for feil i gjennomføringen, og vi vil nå gjøre en risikoanalyse basert på denne nye informasjonen for å definere hvilke tiltak som kreves i alle ledd av prosjektet.

Jeg vil poengtere at jernbaneprosjektet vil bidra til å gjøre Moss mer sikkert. For Bane NOR kommer sikkerheten alltid først.

Ordfører Hanne Tollerud

Veldig mange mossinger vet at det er kvikkeleire i Moss. Det Bane Nor nå har presentert  - er kunnskap vi skal ta på alvor.  Jeg vil likevel minne om at det er veldig mange nordmenn som vi vet bor på kvikkleire.

Selv om vi blir forsikret av fagfolk om at det er trygt å bo og ferdes på kvikkleire, så forstår jeg at mange er bekymret med tanke på det som skjedde på Gjerdrum i romjula. For vi har også fått høre at det er menneskelig aktivitet i kvikkleireområdene som kan utgjøre en fare for skred - og hvordan skal vi sikre at den type aktivitet ikke blir utført? Vår jobb   blir derfor i fellesskap å sørge for at det ikke blir foretatt bygge- og graveaktiviteter innenfor kvikkeleiresonene, som kan forverre grunnstabiliteten og i verste fall utløse skred eller ras. Vi har regler og restriksjoner, men vi er også avhengig av at alle som bor og opererer i kvikkleireområdene forholder seg til disse reglene. Moss kommune følger selvfølgelig nøye med på all aktivitet – men igjen dette bygger også på tillit og samarbeid.

Jeg kan forstå at mange synes det er skremmende med en så storstilt utbygging som jernbaneutbyggingen - innenfor en kvikkleiresone som er så utfordrende som det Bane NOR nå har presentert. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått denne kunnskapen slik at Bane NOR kan foreta de sikringstiltakene som er nødvendig. Bane NOR er åpen på at det er et krevende prosjekt og at de gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalye (ofte som omtalt som ROS) som anbefalt i rapporten fra NGI - det er betryggende.

Jeg er selvsagt ikke glad for at Fjordveien likevel blir stengt - og det kanskje  oppimot tre år -. Før veien stenger skal det utarbeides grundige trafikkanalyser og alternative kjøreruter. Det vil selvsagt likevel kunne skape utfordringer for trafikken - men jeg er overbevist om at mossingene er enige med meg i at sikkerhet må gå først!

Det er heller ikke de store utbyggingsaktørene - sånn som Bane NOR - jeg er mest bekymret for. Derfor er jeg fornøyd med at vi setter i gang  umiddelbare tiltak for å få oversikt og kontroll over stort og smått av bygge- og graveaktivitet i kvikkeleiresonene. 

Direktør for plan, miljø og teknikk Torunn Årset

Rapporten Bane NOR har presentert her i dag viser to faresoner - Moss sentrum og Moss havn - hvor kommunen bes om å innføre strenge restriksjoner på bygging.  I tillegg er det i kartlegginger fra 2018/2019 avdekket flere kvikkeleireområder i Moss  - disse sonene er

 • Kambobekken,
 • Refsnes,
 • Tronvik,
 • Framnes,
 • Rambergbukta,
 • Kase,
 • Nordre Feste,
 • Mellomfeste,
 • Søndre Feste,
 • Østre Huseby,
 • Rødsstranda

Som et første tiltak vil det innenfor alle disse kvikkleiresonene bli forbud mot å iverksette tiltak eller virksomheter som kan forverre områdestabiliteten. Det blir krav til at det skal foreligge fagkyndig geoteknisk rapport som dokumenterer tilfredsstillende sikkerhet før arbeider kan igangsettes. I sonene i risikoklasse 4 som er Moss sentrum, Moss Havn og Nordre Feste - vil dette også gjelde for tiltak som i utgangspunktet er unntatt søknadsplikt, som for eksempel oppføring av garasjer, støttemurer, boring og graving og andre terrenginngrep. I tillegg vil det gjelde for virksomhet som kan medføre endringer i trykket på grunnen, som for eksempel flytting av masser. 

 Selv om restriksjonene som nå innføres, formelt må vedtas gjennom kommuneplanarbeidet, så vil vi allerede nå sterkt anbefale innbyggere og utbyggere om å opptre som om bestemmelsene var besluttet.

Det vil bli sendt ut informasjon til alle grunneiere som får utvide restriksjoner på sin eiendom som følge av kvikkleire.

Jeg forstår at innbyggerne på kvikkleire har behov for veldig konkrete råd om hva de kan og ikke kan gjøre på egen eiendom uten å kontakte kommunen. En tommelfingerregel er at så lenge du kan drive hage- og gravearbeid ved bruk av egne muskler så bør det gå greit. Trenger du for eksempel å bruke gravemaskin - ja da skal du først ta kontakt med kommunen.  

Som kjent er erosjon i elver og bekker en annen årsak til at kvikkleireskred kan bli utløst. Vi vil derfor i tråd med anbefalingene i rapporten fra NGI –følge opp og sørge for at det blir foretatt erosjonsbefaringer i henholdsvis mosse-elva og ved kaikanten innenfor faresonen Moss havn. Vi vil så raskt som mulig gå i dialog med NVE om både erosjonsbefaring, videre detaljkartlegging av kvikkleire-sonene, samt eventuelle behov for sikringstiltak.

Vi skal også etablere en inspeksjonsordning for å følge med på aktivitet i kvikkleiresonene.  Hvordan dette skal organiseres må vi komme tilbake til.

Som ordføreren påpekte følger vi selvfølgelig nøye med på all aktivitet i kvikkleiresonene– men vi er også avhengig av at dere som innbyggere følger med på eventuelle endringer i terrenget  - som for eksempel vann på ville veier -og melder fra ved bekymring. Vi har opprettet et skjema på nettsiden som kan benyttes til dette formålet, samt til å stille generelle spørsmål om kvikkleire.

Pressebrief 4. februar 2021 - Klikk for stort bilde Moss kommune