Fremmede plantearter

Fremmede plantearter er arter som spres ut i naturen av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører til naturlig hjemme. De spres for eksempel ved dumping av hageavfall, flytting av jordmasser eller ved frøspredning etter at de allerede har etablert seg i naturen. 

Mange av disse artene er veldig konkurransedyktige og sprer seg raskt over store områder, de utkonkurrerer planteartene som hører naturlig hjemme på stedet og på denne måten truer naturmangfoldet. Noen av de fremmede planteartene kan i tillegg føre til erosjonsproblemer langs vassdrag, forandre jordsmonnet på stedet,  spre plantesykdommer og skadedyr som heller ikke hører hjemme i vår natur. For en fullstendig oversikt over fremmede arter og risikoen som er vurdert for hver av dem kan du lese mer i fremmedartslista på Artsdatabanken.no

Noen av de fremmede planteartene er vurdert såpass skadelige at det er innført nasjonalt forbud mot å selge, kjøpe eller å plante ut. 

Gode vaner for å hindre spredning av fremmede plantearter:

 • Ikke kast hageavfall i naturen, det er forbudt. 
  I Moss kommune er det gratis for privatpersoner å levere hageavfall på Solgård avfallsplass. 
 • Hageavfall fra de 28 planteartene det er forbud mot å selge, kjøpe og plante ut må derimot kastes i restavfall eller leveres i tette, gjennomsiktige plastsekker som «brennbart restavfall» på Solgård Avfallsplass.
 • Pass på at hageplantene ikke sprer seg i naturen
 • Ikke del planter ukritisk med andre
 • Ikke ta med planter fra utlandet, det er hovedsaklig forbudt
 • Ikke flytt jord fra steder hvor det allerede vokser fremmede plantearter. 
 • Registrer fremmede plantearter du kommer over i naturen. Du kan registrere dette på Artsobservasjoner.no eller til kommunen i Meld ifra

Gravearbeider og anleggsvirksomhet:

Vær oppmerksom på at fremmede arter lett kan spres ved graving og utfylling i terrenget. Det er viktig å kartlegge mulige forekomster av fremmede arter i det aktuelle området være kartlagt, slik at eventuelle fremmede plantearter kan håndteres uten fare for spredning. Infisert jord må leveres til mottak med tillatelse til å ta imot slike masser, på lik linje med andre forurensede masser.
Det er også viktig å være oppmerksom på at masser man tilfører inn i et område kan inneholde fremmede arter. Det er derfor lurt å sette krav til massene man tar imot i prosjektet sitt.

Bekjempelse av fremmede plantearter

Noen fremmede plantearter utgjør en større risiko enn andre og Moss kommune har hovedfokus på bekjempelse av de 6 planteartene vist på bildene nedenfor. Dersom du har noen av disse artene på egen eiendom og ønsker å bekjempe disse, ser du nedenfor tilpassede råd for å bekjempe hver av disse 6 artene. 

For å bli kvitt en av disse artene må du være forberedt på at det vil kunne ta 3-10 år med aktiv bekjempning. Alternativt kan det være positivt å gjøre tiltak for å hindre frøspredning for å hindre videre spredning.

Generelle råd og retningslinjer for bekjempelse av fremmede plantearter:

 • Bekjempelse kan kun gjøres på egen eiendom.
 • Bekjempelse bør gjøres før blomstring.
 • Nedkutting bør gjøres så nærme bakken som mulig.
 • Fjern alltid plantedeler som har blomst og/eller frø, og kast det i restavfall.
 • Utstyr og redskaper må rengjøres etter bruk, for å hindre spredning.
 • Dersom du eier en landbrukseiendom har du mulighet til å søke SMIL-midler for bekjempelse av fremmede arter på eiendommen din. Grunneiere av landbrukseiendom innenfor Rygge utvalgte kulturlandskap har også mulighet til å søke UKL-midler. Ta kontakt med Landbruksforvaltningen i Moss og Råde for nærmere informasjon.
 • Forskrift om fremmede organismer har forbud mot innførsel, utsetting og spredning av fremmede arter. Dette vil blant annet si at det er forbudt å få eller gi deler av hageplanter som er fremmede arter til andre, og det er forbudt å kaste hageavfall andre steder enn på et avfallsmottak.