Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press og vi opplever en fjord som sliter med helsa.

Noen av de viktigst grunnene til dagens helsetilstand i Oslofjorden er: 

  • Forurensing fra landbruk, avløp og industri. 
  • Avrenning av blant annet regnvann og smeltevann fra veier og andre harde flater fører til økt avrenning til sjøen. 
  • Forsøpling er en stor utfordring for livet i Oslofjorden. 
  • Langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger for livet på havbunnen. 
  • Bygging i strandnære områder, som stenger allmennheten ute fra friluftsliv og gir økt belastning på økosystemene.  
  • Klimaendringene med blant annet økt avrenning til fjorden og endring av temperaturen i vannet, påvirker livet i fjorden og en endring i artssammensetning knytta til fysiske og kjemiske endringer i vannmiljøet. 

Oslofjorden – hva gjør vi? 

På oppdrag fra regjerningen utarbeidet Miljødirektoratet en “Helhetlige tiltaksplanen for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv”. Planen ble vedtatt av regjeringen i 2021 og videreføres. Det er i planen beskrevet 63 tiltak som skal gjennomføres for å sørge for at Oslofjorden blir frisk og robust. Tiltakene er fordelt på tre fokusområder:  

Tiltak for å bedre miljøtilstanden  

Tiltak for å fremme et aktivt friluftsliv  

Tverrgående tiltak for en helhetlig forvaltning av Oslofjorden.