Om eierskapsmeldingen

Eierskapsmeldingen er en politisk viljeserklæring og et prinsipielt tverrpolitisk styringsdokument. Først og fremst for kommunens folkevalgte, men også for kommunedirektøren og administrasjonen. For å oppnå god eierstyring er det nødvendig med tverrpolitisk forståelse av hensikten med eierskapet og at denne er forutsigbar over tid.

Målet med eierskapsmeldingen er å etablere og sikre rutiner for systematisk, politisk og administrativ oppfølging av selskapene (herunder kommunale foretak) Moss kommune har eierinteresser i. Det forutsettes et aktivt, forutsigbart og langsiktig eierskap og at selskapene drives i tråd med vedtekter og formål.

Eierskapsmeldingen setter også rammer for kommunedirektørens oppfølging av selskapene. Eierskapsmeldingen etableres for 4 år av gangen, men kan justeres ved behov i løpet av perioden som følge av vesentlige endringer.

Kommunens eierpolitikk beskriver de overordnede premisser for kommunens forvaltning av foretak og eierskapsandeler. Den skal synliggjøre kommunens strategi for sitt eierskap, og gi tydelige styringssignaler for det enkelte selskap i samsvar med de målsettinger og strategier kommunen har for sitt eierskap.

Eierprinsippene faller inn under eierpolitikken og setter forventningene til alle selskaper kommunen har eierinteresser i. Eiers forventninger til samfunnsansvar, meroffentlighet, premisser for valg av selskapsstyrer og forventninger om utbytte og avkastning er en del av prinsippene kommunen legger til grunn. Prinsippene sier også noe om kommunens krav til seg selv i eierrollen.

Kommunens målsettinger og formål med det enkelte selskap uttrykkes i eierstrategien.

Eierskapsmelding Moss kommune (PDF, 136 kB)