Lønn og ansiennitetsberegning

For at du skal få riktig lønn må du sørge at vi har all dokumentasjon vi trenger for å beregne riktig ansiennitet og innplassere deg i riktig stillingskode.

Om lønn og ansiennitetsberegning

Regler for ansiennitetsberegning

Lønn og ansiennitetsberegning

For at du skal få riktig lønn må du sørge at vi har all dokumentasjon vi trenger for å beregne riktig ansiennitet og innplassere deg i riktig stillingskode.

Dokumentasjonen fra tidligere arbeidsgivere eller oppdragsgivere skal inneholde:

 • Start og sluttdato
 • Stillingsprosent og stillingstype
 • For ekstrahjelp/tilkallingsvikarer må timeantallet være spesifisert

Oppgitte opplysninger som ikke er dokumentert eller er mangelfullt dokumentert, iht. kulepunktene over, vil ikke bli tatt med i beregningen.

Regler for ansiennitetsberegning

Ansiennitetsbestemmelsene er regulert av Hovedtariffavtalen §12

Det er regelverket på tilsettingstidspunktet som er gjeldende for ansiennitetsberegningen. Følgende regler gjelder for arbeidstakere som har tiltrådt stilling etter 30. april 2022.

 • Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år.
 • Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.
 • Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.
 • Lønnsansienniteten fastsettes ved tilsetting. Dette gjelder også ved overgang til ny stilling hos samme arbeidsgiver. Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet.
 • Søker du om å få godkjent tidligere tjeneste på et senere tidspunkt, har du bare krav på å få dette godskrevet fra det tidspunktet søknaden ble fremmet.
 • Fagarbeidere med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet etter fylte 18 år. Verdiskapningsdelen utgjør ett år.
 • Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten
 • Ved tilsetting godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste. Som privat tjeneste regnes også omsorgsarbeid med inntil 3 år. Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav om utdanning regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år som privat tjeneste. Arbeid i hjemmet dokumenteres med oversikt over perioden du har vært hjemmeværende/fødselsattest på barn/bekreftelse på pleie/stell av syke/gamle.
 • For undervisningspersonale godskrives offentlig tjeneste fullt ut i tillegg til all privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning.
 • Selvstendig næringsdrivende arbeid kan regnes som privat tjeneste dersom det blir levert inn godkjente attester som danner grunnlag for gjennomsnittsberegning av omfang. For å få dette godkjent må det lages en oversikt over hvilke perioder man har hatt selvstendige oppdrag. Videre må det innleveres ligningsattest som viser inntekt for tjenesteperiodene, og en bekreftelse på bransje fra brønnøysundregisteret
 • Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil samlet 2 år i lønnsansienniteten
 • Lønnsansiennitet beregnes ikke forholdsmessig. Har du for eksempel jobbet i en 20 prosent stilling i 2 år, godskrives denne tjenesten med 2 år.
 • Ansiennitetsbestemmelsene gjelder tilsvarende for deg som jobber som ekstrahjelp/timelønnet som over en periode på ½ år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 14 timer eller mer pr. uke.