Jobb som sykepleier eller vernepleier hos oss!

 Vil du jobbe for en arbeidsgiver som har fokus på brukerperspektivet, samskapning, innovative løsninger, og heltidskultur? Ønsker du en jobb med mening, variert arbeidshverdag og gode muligheter for kompetanseutvikling? Da kan Moss kommune være den arbeidsgiveren du er på jakt etter. 

Ansatte ved Peer Gynt helsehus i uniform står ute like ved inngangen til helsehuset - Klikk for stort bilde

Ledige stillinger som sykepleier i Moss kommune Ledige stillinger som vernepleier i Moss kommune

Om jobbmuligheter i Moss kommune som sykepleier eller vernepleier

Satsingsområdene til helse og mestring

Hvorfor jobbe som sykepleier eller vernepleier hos oss?

Om mentorordning 

Om kompetansetillegg og permisjoner ved etter- og videreutdanning

om rekrutteringsstillinger for studenter


Som sykepleier eller vernepleier, har du mange jobbmuligheter i Moss kommune. Du kan bidra til å hjelpe brukere som bor i eget hjem, pasienter som er på sykehjem eller omsorgsboliger, eller jobbe med kommunens spesialiserte helsetjenester på helsehuset og legevakten. Bor det en forskerspire inni deg, så har vi også en egen forsknings og utviklingsavdeling.

Satsningsområdene til helse og mestring  

Innenfor kommunalområdet Helse og mestring har vi fire satsningsområder vi skal jobbe godt med i tiden fremover. Disse områdene er:  
 

Hva er viktig for deg?  

I Moss kommune har vi fokus på behovsdekning - ikke tjenesteyting. Retningsendringen fra å spørre "Hva er i veien med deg?" til å spørre "Hva er viktig for deg?" gir rom for å innta brukerens perspektiv. Med denne tilnærmingen kan vi iverksette tiltak basert på pasienters og brukeres egne mål.  
 

Samskapning og innovasjon  

Vi har et stort fokus på å samarbeidede tett internt i kommunen for å dekke behov og koordinere tilbudet vi gir brukerne på en god måte. I tillegg er vi opptatt av å finne innovative løsninger for å løse de utfordringene vi står ovenfor i helsetjenesten som ikke kan løses ved å fortsette å gjøre ting slik vi gjør det i dag.
 

Økonomistyring  

Økte behov for helse- og omsorgstjenester, parallelt med stramme økonomiske rammer, tilsier at økonomien vår må styres på en god måte. Vi har derfor et stort fokus på at forvaltningen av personellressurser skjer på en helsefremmende, rasjonell og bærekraftig måte. Målet er at vi skal ha effektive tjenester av god kvalitet, med riktig ressursbruk og rett bruk av kompetanse til rett oppgave.  
 

Heltidskultur  

Moss kommune har heltid som et satsningsområde. Innen kommunalområdet helse og mestring jobber imidlertid en stor andel av de ansatte i deltidsstillinger. Noen gjør dette etter eget ønske, andre får ikke den stillingsstørrelsen de vil ha på grunn av nåværende turnusordning eller manglende fagkompetanse. Vi har derfor et stort fokus på å løse dagens turnusutfordringer og legge til rette for at våre ansatte skal kunne ta grunn-, etter- og videreutdanninger som vil sikre at de har riktig kompetanse i tråd med framtidige behov og krav til kvalitet i tjenesten.   

Hvorfor jobbe som sykepleier eller vernepleier hos oss?

 • Lønn utover garantilønn
  Vi gir sykepleiere og vernepleiere, spesialsykepleiere og fagkoordinatorer sykepleier og vernepleiere et lokalt tillegg utover garantilønn. Endelig plassering etter ansiennitet og kompetanse p.t etter følgende lønnsstige:

Lønnstabell for sykepleiere og vernepleiere i Moss kommune

Lønnstabell for sykepleiere og vernepleiere i Moss kommune
Stillingsgruppe 0-4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 20 år Merknad
Sykepleier/ vernepleier i turnus 522 400 532 600 542 800 593 600 611 400 618 400 *
Fagkoordinator sykepleier/ vernepleier 547 400 557 600 567 800 618 600 636 400 643 400 **
Spesialsykepleier i spesialsykepleierstilling 563 400 575 200 595 400 619 600 642 400 649 400 *

 

Oppdatert mai 2024 

* Årslønn er oppgitt for 100 % stilling og inkluderer kr. 15 000,- over garantilønn og ytterligere opprykk med kr. 7  000,- etter 20 år (som da tilsvarer kr. 22 000,- høyere enn ordinær garantilønn).

** Årslønn er oppgitt for 100 % stilling og inkluderer kr. 40 000,- over garantilønn som sykepleier og ytterligere opprykk med kr. 7.000,- etter 20 år (som da tilsvarer kr. 47 000,- høyere enn ordinær garantilønn sykepleier).

Sykepleiere/spesialsykepleiere som jobber minimum 50 % natt i stilling med krav om sykepleierkompetanse får i tillegg kr. 35 000,- utover årslønn for ubekvem arbeidstid justert etter stillingsstørrelse.  

Les mer om lønn og ansiennitetsberegningen i kommunen her
 

 •   Bli del av et større læringsmiljø  

  Moss kommune etterstreber å være en arbeidsgiver som skal gi muligheter for sine ansatte og møte fremtidens behov for kompetanse med læring og utveksling. Innen kommunalområdet helse og mestring innebærer dette blant annet at:
   
  • Vi legger til rette for kompetanseutveksling på jobb med faglunsjer og fagmøter i turnus. 
  • Vi har startet opp en pilot med mentorordning for nyansatte sykepleiere og vernepleiere.   
  • Vi legger til rette for å ta etter- og videreutdanning med kompetansetillegg og permisjoner. 
  • Vi er en læringsarena for studenter, lærlinger og elever.   
  • Vi har rekrutteringsstillinger for studenter.

  

Om kompetansetillegg og permisjoner ved etter- og videreutdanning  

Vi legger til rette for at våre ansatte kan ta relevante etter- og videreutdanninger i tråd med virksomhetens behov ved å tilby lønnstillegg etter studiepoeng/fagskolepoeng.  

Følgende satser gjelder for inneværende hovedtariffperiode:  

 • 15 studiepoeng/ fagskolepoeng 5.000,-
 • 30 studiepoeng/ fagskolepoeng 10.000, - 
 • 60 studiepoeng/ fagskolepoeng 20.000, - 
 • 120 studiepoeng/ fagskolepoeng 40.000, - 

Alle ansatte får permisjon med lønn for eksamensdagene samt to lesedager før hver eksamen.  

 Dersom virksomheten ser en stor fordel av utdanningen kan også ulik grad av kompensasjon og hel eller delvis permisjon med lønn vurderes. I så fall ilegges bindingstid.

Er det virksomheten selv som igangsetter kompetansehevende tiltak for ansatte, gis det permisjon med lønn, dekning av reise og opphold, undervisningsmateriell og studieavgift.  

Om rekrutteringsstillinger for studenter  

Kommunen tilbyr rekrutteringsstillinger for vernepleier- og sykepleierstudenter. En rekrutteringsstilling er en 40 % stilling med arbeidstid fast annenhver eller tredjehver helg. Resterende del av stillingen jobbes inn i ferier og i rolige perioder på studiet.  

Med en rekrutteringsstilling får du:  

 • En jobb som er tilrettelagt for å kombineres med studier, både praktisk ved tilpasning arbeidstid og pedagogisk ved at du kan jobbe med det du lærer på skolen  
 • Bred helsefaglig kompetanse som gjør at du kan gli inn i rollen som sykepleier/vernepleier etter endt utdanning  
 • Garantert fast stilling ved endt utdannelse.  

Vil du vite mer om Moss kommune som arbeidsplass? Da kan du lese mer om det i denne artikkelen.