Introduksjonsprogrammet

Flyktningtjenesten koordinerer innsatsen rundt voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet. Antallet flyktninger som hvert år tas imot, vedtas politisk. Flyktningtjenestens arbeid utføres i henhold til «Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere». Lovens formål er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for å delta i yrkes- og samfunnslivet. Introduksjonsprogrammet et kvalifiseringsløp for flyktninger bosatt i Moss kommune, som har som mål å skaffe seg jobb eller utdanning for å kunne forsørge seg selv.

Hvem har rett til å delta i introduksjonsprogrammet:

  • har fått familiegjenforening med personer som ikke har vært bosatt i mer enn fem år
  • har fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag etter samlivsbrudd
  • være bosatt i kommunen etter avtale med IMDi og være mellom 18 og 55 år (har rett og plikt til introduksjonsprogram)

Her kan du kan lese mer om introduksjonsprogrammet på IMDI sin hjemmeside.

Målsettingen er at minimum 70 prosent av introduksjonsdeltakerne skal være i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.

For øvrige spørsmål om integrering, bosetting og introduksjonsprogram, ta kontakt med flyktningtjenesten på telefon 990 91 300.