Fysio- og ergoterapitjeneste for barn og unge

Fysio-  og ergoterapitjenesten i Moss kommune gir tilbud til barn og unge i alderen 0 - 18 år, som trenger en vurdering og/eller oppfølging på helsestasjonen, i barnehage, på skole eller i hjemmet. Ring oss eller send utfylt henvisningsskjema ved behov for vurdering av kommunal fysio- eller ergoterapeut.  

FYSIOTERAPI 

  • Hva gjør vi?

Vi jobber for at barn og unge i Moss kommune, uavhengig av forutsetninger, skal oppleve bevegelsesglede, trivsel og mestring i hverdagen. Oppfølging gis i tett samarbeid med barnet, foreldre og samarbeidspartnere.  

  • Vurdering/undersøkelse 

Vi undersøker og vurderer det enkelte barnet/ungdommens fysiske fungering (ressurser, begrensninger og deltakelse). Vi observerer barnet i dets naturlige miljø i hjemmet, i barnehage eller skole og undersøker eventuelt med både spesifikke undersøkelsesmetoder og standardiserte kartleggingsverktøy.  

  • Tiltak 

I samarbeid med barnet/ungdommen og foreldre blir vi enige om mål for videre oppfølging. Behandlingen kan for eksempel være tilrettelagt motorisk stimulering/ trening på eller i hjemmet/ på helsestasjonen/barnehage/skole. Miljøet i hjemmet, barnehage, skole skal være best mulig tilrettelagt for det enkelte barn med nedsatt funksjonsevne/dysfunksjon, og vi ønsker å bidra til en mest mulig selvstendig livssituasjon. Fysioterapitiltakene skal fremme barnas bevegelsesutvikling og bevegelsesglede, slik at fysisk aktivitet blir en naturlig del av livet.  

  • Samarbeid

Vi samarbeider med foreldre og samarbeidspartnere, spesielt med ergoterapeuter, helsesykepleiere, leger, pedagogisk personell i barnehager og skoler, PPT, Habilteringstjenesten og sykehuset tilknyttet barnet/ungdommen. Vi deltar i ansvarsgruppemøter og andre nødvendige møter rundt barna. 

Henvisning til fysioterapi for barn og unge

ERGOTERAPI 

  • Hva gjør vi?

Vi arbeider med barn og unge med ulike funksjonsvansker, som påvirker aktivitet og deltagelse i hverdagen. Med utgangspunkt i hva den enkelte opplever er viktig og meningsfullt å gjøre, vurderer ergoterapeuten sammen med nærpersoner og samarbeidspartnere hvordan aktiviteter og inne/utemiljø kan legges til rette for å fremme mestring av hverdagsaktiviteter, delta i lek i hjemmet/nærmiljø, barnehage, skole, fritidsarena.

  •   Funksjonsvurdering, opplæring og tilrettelegging 

Vi jobber med hjelpemiddelformidling, råd/veiledning og opplæring i bruk av hjelpemidler, samt tilrettelegging av bolig og spesialtilpassede biler. Rådgivning og veiledning om funksjonelle krav til boligen og biltilpasning gis i form av en funksjonsrapport som søker kan vedlegge søknader om boligtilskudd og lån.  

  • Universell utforming 

Ergoterapeutene bidrar i planarbeid med kunnskap om universell utforming for å påvirke til at offentlige bygninger, flerleilighetsbygg, transport og uteområder gjøres tilgjengelige og brukbare for alle.  

  • Samarbeid 

Vi samarbeider med foreldre og samarbeidspartnere, spesielt med fysioterapeuter, helsesykepleiere, leger, pedagogisk personell i barnehager og skoler, PPT, Habilteringstjenesten og sykehuset tilknyttet barnet. Vi deltar i ansvarsgruppemøter og andre nødvendige møter rundt barna. 

Henvisning til ergoterapeut for barn og unge

Kontaktinformasjon ergoterapeuter:  

Linda K. Jakobsen 
Telefon: 95468510 

Mona E. Ringsby  
Telefon: 40431739 

Kontaktinformasjon fysioterapeuter:            

Tone C. Jakobsen                                                          
Barn 0-6 år.                                                          
Telefon: 98298604    

Monika A. Jensen                                                 
Barn 0-6 år.                                                           
Telefon: 47468756   

Julia Eileen Coyle-Hewett
Barn/ungdom 6-18 år.    
Telefon: 91597176   

Kristin R. Jacobsen
Barn/ungdom 6-18 år.    
Telefon: 91559724   

Jeanine King   
Barn/ungdom 6-18 år.   
Telefon: 98298628

Henriette Stolinski
Barn/ungdom 6-18 år
Telefon: 40433620

Felles kontor- og postadresse for fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge:    

Larkollveien 7, 1570 Dilling   
Postboks 175, 1501 Moss