Moss kommune

Fokuset i denne handlingsplanen er videreutvikling av det rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeidet mellom kommunale enheter, politi og andre statlige og fylkeskommunale organer, samt frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv gjennom SLT-modellen.

Kommunestyret vedtok 07.05.2020 detaljreguleringsplanen for Mossehallen. Planen legger til rette for utvidelse av Mossehallens svømmeanlegg.

 

Planavdelingen har vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Flyplassveien 55. Du kan komme med innspill til planen.

Frist for innspill er 12.6.2020.

Arkitekturverket AS har varslet oppstart av planarbeid for Nøkkeland Nord om etablering av småhusbebyggelse i form av kjede-/rekkehus og leiligheter. Som hovedadkomst benyttes veien Nøkkeland terasse. Du kan komme med innspill til forslaget. Det blir ikke en ny nabovarsling i byggesaken, dersom planen blir detlajert nok til å benytte muligheten for parallell behandling av plan- og byggesaken (PBL §21-3 femte ledd).

Frist for innspill er 15. mai.

Forslag til ny kommunedelplan for klima for Moss 2020-2030 er i formannskapets møte 30.01.2020 vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14. Denne planen skal hjelpe oss med omstillingen til lavutslippssamfunnet og gjelder både for kommuneorganisasjonen og Mossesamfunnet.

Frist for høringsinnspill til planen er 20.03.2020.

Høringsfristen for planen utsatt til 17.05.2020.

Politivedtekter er lokalt vedtatte bestemmelser som fungerer som et supplement til den alminnelige lovgivningen. Mange av bestemmelsene handler om ro og orden på offentlig sted. Moss kommune må utarbeide nye politivedtekter etter at tidligere Moss og Rygge kommune ble sammenslått fra 01.01.20.