Moss kommune

2. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 2. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag.

Dette er en “lesetrapp” med mål og kjennetegn på måloppnåelse for 2. trinn. Denne skal sikre systematisk arbeid med språk og lesing i alle fag gjennom hele grunnskolen. Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet. Det er viktig at alle lærerne arbeider målrettet med elevens lesekompetanse.

 

Mål for lesing

Kjennetegn på ferdighet

Språk og begrep

 

Eleven skal ha et funksjonelt ordforråd

 

 • Eleven kan fortelle sammenhengende fra opplevelser.
 • Eleven kan fortelle om handling i en fortelling/eventyr.
 • Eleven kan dagligdagse ord, uttrykk og begrep.

Leseteknikk

 

Eleven er bevisst på fonologi

 • Eleven kan dele opp ord i språklyder.
 • Eleven mestrer og leker seg med fonemaddisjon, f.eks. egg/vegg.
 • Eleven mestrer og leker seg med fonemsubtraksjon f.eks. skjegg/egg.
 • Eleven mestrer og leker seg med fonembytte f.eks. bil/pil.
 • Eleven kan avkode tøyseord.

Eleven har automatisert de høyfrekvente ordene som er naturlige for trinnet(vedlagt)

 

 • Eleven kjenner igjen ordbildene til de vanligste småordene.
 • Eleven leser to-stavelsesord.
 • Eleven leser ord med flere konsonanter sammen.

Eleven kan lese en tilrettelagt tekst

 • Eleven kan lese enkle setninger med god flyt.
 • Eleven leser noen ord som ikke er stavet lydrett.

Eleven vet hva sammensatte ord er

 • Eleven kan dele sammensatte ord.
 • Eleven kan lage sammensatte ord.

Leseforståelse

 

Eleven er aktivt lyttende og prøver å forstå

 • Eleven stiller spørsmål til det som blir lest.
 • Eleven svarer på spørsmål om det som blir lest.
 • Eleven stiller spørsmål og reflekterer over tema.
 • Eleven undrer seg over ord, hvor de kommer fra og hva de betyr.

Eleven møter ulike tekster

 • Eleven leser enkle sammensatte tekster med f.eks. tabeller og diagram.
 • Eleven leser enkle faktatekster.
 • Eleven bruker aktivt bakgrunnskunnskap før lesing av faktatekster.

Lesekultur og leseinteresse

 

Eleven opplever variert litteratur gjennom høytlesing

 • Eleven viser interesse for fortellinger og eventyr.

Eleven møter tekst som en del av hverdagen

 • Eleven skal bruke skolebiblioteket minst en gang pr. uke.
 • Eleven låner bøker på skolebiblioteket og leser i dem.
 • Eleven skal kunne fortelle fra bøker de har lest.
 • Eleven ser bøker i klasserommet.

 

Lenke til progresjonsplan.

Progresjonsplan for læringsstrategier. (PDF, 84 kB)