Moss kommune

Hovedutvalg plan, bygg og teknisk utvalg

Utvalget har 11 medlemmer og har blant annet ansvar for bygge- og delesaker, område- og detaljreguleringssaker, oppmåling, kartverk, seksjonering og gatenavn og utbyggingsavtaler.

Medlemmer i plan, bygg og teknisk utvalg

Tomas Colin Archer, Ap, leder
Bente Roer, Sp, nestleder
Stein Borvik, Ap
Monica Skeide Glad, SV
Ernst O. Bekkedal, MDG
Øyvind E. Hansen, Rødt
Anette Liseter, KrF
Bjørn Mikalsen, H
Gretha Kant, H
Per Christian Saastad, FrP
Arild Svenson, Ny kurs

Ansvarsområde

  • Kommunedelplaner som omhandler utvalgets arbeidsområde (høringsinstans)
  • Fagplaner innen eget ansvarsområde
  • Bygge- og delesaker
  • Område- og detaljreguleringssaker
  • Oppmåling, kartverk, seksjonering og gatenavn
  • Utbyggingsavtaler
  • Vei, vann, avløp, renovasjon og feiing (byggherrevurderinger tilknyttet dette)

(Listen er ikke uttømmende.)

Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning og ukurante saker innen sitt ansvarsområde. Det skal også behandle klager på gebyrer i enkeltsaker og avsluttede investeringsprosjekter som har en totalkostnad på under 5 millioner kroner.

Med hjemmel i kommuneloven § 5-7 gis utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innenfor sitt ansvarsområde som ikke er delegert til formannskapet eller administrasjonen eller skal avgjøres av kommunestyret selv.

Utvalget gis myndighet etter kommuneloven § 11-8 til å gjøre vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som skulle ha vært behandlet av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak gjøres så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette (hastesaker). Dette gjelder med unntak av myndighet som er lagt til formannskapet i alle typer saker med økonomiske/budsjettmessige konsekvenser. Melding om vedtak forelegges kommunestyret i neste møte.

Utvalget har fullmakt til å delegere sin myndighet til arbeidsutvalg valgt blant utvalgets medlemmer, i saker som ikke har prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 5-7. Ved oppretting av arbeidsutvalg står utvalget ansvarlig for disposisjoner som respektive arbeidsutvalg foretar. Utvalget skal føre tilbørlig tilsyn med arbeidsutvalgets virksomhet.