Moss kommune

Hovedutvalg for landbruk, samferdsel, natur og miljø

Utvalget har 11 medlemmer, og har blant annet ansvar for vann, avløp, renovasjon og feiing, samferdsel, trafikksikkerhet, miljøsaker, kulturminnevern og landbruk- og viltforvaltning. 

Benedicte Lund, MDG, leder
Ann May Martinsen, Rødt, nestleder
Mette Gro Karlsen, Ap
Erik Krogsvold, Ap
Ingri Guren, SV
Bjørge Huth, Sp
Arnfinn Arnesen, KrF
Jørn Roald Wille, H
Per Gunnar Brandstorp, H
Michael Torp, FrP
Therese Bakkevig, Ny kurs

Ansvarsområde

  • Kommunedelplaner som omhandler utvalgets arbeidsområde (høringsinstans)
  • Fagplaner innen eget ansvarsområde
  • Vann, avløp, renovasjon og feiing (miljøvurderinger tilknyttet dette)
  • Samferdsel (veier, gater, trafikkavvikling, belysning)
  • Trafikksikkerhet
  • Parker, friområder, verneområder, skjærgårdstjeneste og badestrender
  • Byggherre for kommunens investeringer innenfor eget ansvarsområde
  • Landbruk- og viltforvaltning
  • Miljøsaker
  • Kulturminnevern

(Listen er ikke uttømmende)

Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning innen sitt ansvarsområde. Det skal også behandle avsluttede investeringsprosjekter med en totalkostnad på under kr 5 millioner.

Med hjemmel i kommuneloven § 5-7 gis utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innenfor sitt ansvarsområde som ikke er delegert til formannskapet eller administrasjonen eller skal avgjøres av kommunestyret selv. 

Utvalget gis myndighet etter kommuneloven § 11-8 til å gjøre vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som skulle ha vært behandlet av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak gjøres så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette (hastesaker). Dette gjelder med unntak av myndighet som er lagt til formannskapet i alle type saker med økonomiske/budsjettmessige konsekvenser. Melding om vedtak forelegges kommunestyret i neste møte. 

Utvalget har fullmakt til å delegere sin myndighet til arbeidsutvalg valgt blant utvalgets medlemmer, i saker som ikke har prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 5-7. Ved oppretting av arbeidsutvalg står utvalget ansvarlig for disposisjoner som respektive arbeidsutvalg foretar. Utvalget skal føre tilbørlig tilsyn med arbeidsutvalgets virksomhet.