Moss kommune

Hovedutvalg for kultur, aktivitet og inkludering

Utvalget har 11 medlemmer og har blant annet ansvar for NAV, kulturskolen, bibliotek, museum, fritidsklubber, idrettsanlegg, flyktninger, asylsøkere og innvandrere, helhetlig oppfølging av ungdom, frivillighetsarbeid med mer. 

Medlemmer hovedutvalg for kultur, aktivitet og inkludering 

Øivind Tandberg-Hanssen, SV, leder
Christian Larsen, Ap, nestleder
Lillian Waldenstrøm Riis, Ap
Marita Toverud, Rødt
Berit Ullestad, Sp
David Medeiro Danielsen, MDG
Rudi Myntevik, KrF
Astrid Nielsen Eliassen, H
Lars Thomas Paulshus, H
Niklas Eriksen, FrP
Cecilie J. Skjelstadaune, Ny kurs

Ansvarsområde

 • Kommunedelplaner som omhandler utvalgets arbeidsområde (høringsinstans) 
 • Krisesenter - og voldsforbyggende arbeid (i nære relasjoner) 
 • NAV 
 • Kulturskole 
 • Bibliotek 
 • Museum 
 • Kunstformidling og andre kulturaktiviteter  
 • Tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner innen kultur- og iderett – utvalgets disposisjonspost  
 • Kunst og kultur, herunder idrett 
 • Fritidsklubber 
 • Fritids- og nærmiljøtiltak for barn og unge 
 • Idrettsanlegg  
 • Fagplaner innen utvalgets arbeidsområde  
 • 17. mai komiteen 
 • Flyktninger, asylsøkere og innvandrere o  Bosetting, introduksjonsprogram, enslige mindreårige flyktninger og asylmottak/alternativ mottaksplassering  
 • Arbeids- og sysselsetting, dagtilbud og andre velferds- og aktivitetstiltak for grupper som trenger spesielt tilrettelagte tiltak 
 • Frivillighetsarbeid 
 • Helhetlig oppfølging av ungdom 
 • Helhetlig fokus på arbeid og aktivitet 
 • Sosiale tjenester og forebyggende arbeid   
 • Kirke- og andre trossamfunn 
 • Voksenopplæring 
 • SLT 
 • Boligtildeling og boligsosialt arbeid 

(Listen er ikke uttømmende.)

Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning innen sitt ansvarsområde. Det skal også behandle avsluttede investeringsprosjekter med en totalkostnad på under kr 5 millioner.

Med hjemmel i kommuneloven § 5-7 gis utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innenfor sitt ansvarsområde som ikke er delegert til formannskapet eller administrasjonen eller skal avgjøres av kommunestyret selv. 

Utvalget gis myndighet etter kommuneloven § 11-8 til å gjøre vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som skulle ha vært behandlet av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak gjøres så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette (hastesaker). Dette gjelder med unntak av myndighet som er lagt til formannskapet i alle type saker med økonomiske/budsjettmessige konsekvenser. Melding om vedtak forelegges kommunestyret i neste møte. 

Utvalget har fullmakt til å delegere sin myndighet til arbeidsutvalg valgt blant utvalgets medlemmer, i saker som ikke har prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 5-7. Ved oppretting av arbeidsutvalg står utvalget ansvarlig for disposisjoner som respektive arbeidsutvalg foretar. Utvalget skal føre tilbørlig tilsyn med arbeidsutvalgets virksomhet.