Moss kommune

Hovedutvalg for helse og mestring

Utvalget har 11 medlemmer og har blant annet ansvar for helse- og omsorgstjenester til alle pasient- og brukergrupper, forebyggende helsearbeid, miljørettet helsevern og kommunedelplaner som omhandler utvalgets arbeidsområde. 

Medlemmer i for hovedutvalg helse og mestring

Remi Sølvberg, Rødt, leder
Roshild Solfjell, Sp, nestleder
Anne Aga, SV
Rønnaug Bekkhus, MDG
Tor-Erik Bjurstrøm, Ap
Fred-Jørgen Evensen, Ap
Stig Stordal, KrF
Jan Otto Syvertsen, H
Sissel Rundblad, H
Niklas Eriksen, FrP
Anette Mjelde, Ny kurs

Ansvarsområde

 • Kommunedelplaner som omhandler utvalgets arbeidsområde (høringsinstans) 
 • Helse- og omsorgstjenester til alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblemer, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne 
 • Forebyggende helsearbeid 
 • Tobakkskadeloven §§ 7,8 og 9  
 • Miljørettet helsevern - handlingsplaner/tilsynsplaner  
 • Rusforebyggende arbeid og å gi uttalelser i saker etter alkoholloven  
 • Fastlege 
 • Smittevern 
 • Fastsetting av regler ved beregning av egenandel for langtidsopphold på institusjon  
 • Fagplaner innen ansvarsområdet.  
 • Tilskudd til lag, foreninger og organisasjoner innen helse og omsorgstjenestens områder (disposisjonspost) 

Listen er ikke uttømmende.

Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning innen sitt ansvarsområde. Med hjemmel i kommuneloven § 5-7 gis utvalget avgjørelsesmyndighet i alle saker innenfor sitt ansvarsområde som ikke er delegert til formannskapet eller administrasjonen eller skal avgjøres av kommunestyret selv. 

Utvalget gis myndighet etter kommuneloven § 11-8 til å gjøre vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som skulle ha vært behandlet av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak gjøres så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette (hastesaker). Dette gjelder med unntak av myndighet som er lagt til formannskapet i alle type saker med økonomiske/budsjettmessige konsekvenser. Melding om vedtak forelegges kommunestyret i neste møte. 

Utvalget har fullmakt til å delegere sin myndighet til arbeidsutvalg valgt blant utvalgets medlemmer, i saker som ikke har prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 5-7. Ved oppretting av arbeidsutvalg står utvalget ansvarlig for disposisjoner som respektive arbeidsutvalg foretar. Utvalget skal føre tilbørlig tilsyn med arbeidsutvalgets virksomhet.