Moss kommune

Formannskapet

Formannskapet innstiller til kommunestyret i saker om handlingsplan, årsbudsjett og kommune-/delplaner, og i alle saker hvor ikke innstillingsmyndigheten er lagt til annet utvalg. Vi sier at formannskapet har innstillende myndighet. I Moss kommune har formannskapet 13 medlemmer.

Formannskapet har også endelig innstillingsmyndighet i saker hvor innstillingsmyndigheten er lagt til to eller flere utvalg. 

Medlemmer i formannskapet

Hanne Tollerud, Ap, ordfører
Tor Petter Ekroll, Uavhengig, varaordfører
Shakeel Rehman, Ap
Irene Hetmann Landgren, Ap
Kasy Børve Galgalo, KrF
Eirik Tveiten, Rødt
Øivind Tandberg-Hanssen, SV
Benedicte Lund, MDG
Harald Fløgstad, H
Sissel Rundblad, H
Gretha Kant, H
Arild Svenson, Ny kurs
Michael Torp, FrP

Ansvarsområde

 • Kommune- og kommunedelplaner 
 • Handlingsplan, økonomiplan og årsbudsjett  
 • Eierstyring 
 • Nærings- og sysselsettingssaker
 • Overordnet folkehelsearbeid 
 • Informasjon om kommunens virksomhet 
 • Kommunens HMS / internkontrollsystem 
 • Klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 
 • Valgstyre

Beslutningsmyndighet

 • Med hjemmel i kommuneloven § 5-6 gis formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker som kan delegeres til faste utvalg, men hvor dette ikke er gjort. 
 • Formannskapet gis myndighet til å vedta tilleggsbevilgninger innenfor den ramme som kommunestyret til enhver tid fastsetter. 
 • Formannskapet er rådmannens nærmeste overordnede. 
 • Formannskapet gis myndighet som kommunens klagenemnd, jf. fvl. § 28.  
 • Formannskapet skal være kommunens valgstyre, jf. valgloven § 4-1. 
 • Vedrørende garantistilling vises til forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier. 
 • Følgende begrensninger gjelder: Formannskapets samlede garantiramme må ikke overstige kr. 2 mill. Det settes en øvre grense for den enkelte garanti på kr. 0,5 mill. Dersom garanti må innfris, legges saken frem for kommunestyret som en sak om tilleggsbevilgning. Formannskapet kan innvilge etableringslån som ikke er delegert til administrasjonen i henhold til eget reglement. 
 • Formannskapet har myndighet til å benytte kommuneloven § 11-8 (hasteparagrafen) innenfor sitt ansvarsområde, og på andre utvalgsområder der saken har økonomiske/budsjettmessige konsekvenser.