Moss kommune

Søndre Jeløy landskapsvernområde

Søndre Jeløy landskapsvernområde utgjør omkring 4,5 km2 og ble opprettet i 1983 med hjemmel i naturvernloven. I 2015 ble Søndre Jeløy kåret til Moss kommunes mest attraktive friluftsområde.

Geologisk hører Jeløya til det såkalte Oslobeltet, og berggrunnen er av vulkansk opprinnelse. Området har en rik og variert flora. Her finnes kulturbetingete enger og rike og varierte vegetasjonssoner mot grøfter og gårdsdammer, dyrka mark og langs sjøen. Det er registrert 220 fuglearter i området, hvorav noe over en tredjedel er påvist rugende. Områdets rike variasjon gir leveområder for fugler knyttet til en rekke biotoper. Av pattedyrarter finner vi først og fremst de som trives i kulturlandskapet, i alt noe over 20 arter. Dessuten er det 4 amfibiearter og 5 krypdyrarter.

Jeløya vurderes også som et av de rikeste lokalitetene for sommerfuglarter her i landet. I landskapsverområdet gjelder eget ferdselsreglement som er å finne på informasjonstavlene i området, samt som lenke i margen til høyre på denne siden. I naturreservatene Reieråsen, Røedåsen og Grønliparken er det egne vernebestemmelser.

Moss kommune har ansvar for forvaltning og drift avbadestrender, toaletter, turveiene og ferdselsregler. Kyststien er etablert gjennom området, og det er en rekke populære badestrender her.
Søndre Jeløy når du enklest ved å parkere bilen ved Alby, Tronvikstranda, Framnes eller Reier skole.

Offentlig transport: Bussforbindelse fra sentrum til Tronvik, Reier eller Refsnes.